رقابت در بين جناح هاي دولتي و جنك قدرت بهترین فرصت تاریخی براي نيروي مردمي است