رقابت در بين جناح هاي دولتي و جنك قدرت بهترین فرصت تاریخی براي نيروي مردمي است

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است