دو نفر در جدال تبهکاران بر سر کنترل قلمرو در استکهلم کشته شدند