در جریان حمله مهاجمی با چاقو در هامبورگ یک تن جان باخت