درخواست سندیکا برای امضا طومار هبستگی با رضا شهابی