درخواست تحریم فوتبال ایران به دلیل اجرای اعدام در ورزشگاهها