حمله به يگان ويژه در مريوان به کشته شدن سه نَفَر منجر شد.