بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد بیانیه دادگستری کردستان