بولتن شماره ۶ شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا در استکهلم