بازداشت 1000 نفر از تظاهركنندگان در اهواز و شهرهاى حومه