امروز جنگندە های ترکیە روستا ها ومر کز شهر #عفرین را بمباران کردند