ارتش برزیل برای مهار و سرکوب معترضان به کمک دولت آمد