اداره اطلاعات سه معلم و فعال مدنی عرب اهوازی را بازداشت كرد