اداره اطلاعات اهواز يك فعال فرهنگى اهوازى را بازداشت كرد