دینی‌بودن امر دولت (بخش سوم)

Text Size

دولت در هنگام ظهور، همچون هرنهاد دینی دیگر با دیگری‌سازی (روی دیگر سکۀ حزب‌سازی=پارتی‌بازی) تجلی می‌یابد؛ اما جدای از تجلیات این امر قدسی، از ریشه‌های امر قدسی، برای ایگوئیست‌ها، «مالکیت» جذابیت خاصی دارد. تاکید «اشتیرنر» بر مسئلۀ مالکیت آنچنان وسواس‌گونه است که در وهلۀ اول برای هرمخاطبی جلب توجه می‌کند. این «داغ مالکیت»ِ دولت با کارت و کدی گره می‌خورد که هنگام تولد «ایگو» را به شماره‌ای تقلیل می‌دهد و قابل بازگشت نیست؛ همچون «کلیسا» که پس از «غسل تعمید» راهی برای بازگشت نمی‌گذارد و تو تنها پس از مرگ، «کاتولیک» نیستی. داغ مالکیت را تنها دین و دولت بر «تنانگی» انسان نمی‌زنند. «سرمایه‌داری» شاید حتی بیش از هر دین مرسوم، سازوکارهای پیچیدهٔ دینی را استفاده می‌کند. ظاهراً اشتیرنر به درستی گفته بود که سرمایه‌داری در چشم طرفدارانش خدای یگانه است.

در چشم یک ایگوئیست، زدودن داغ مالکیت امور ایدئولوژیک و نهادهای سرکوب؛ همچون بازار، خانواده، مدرسه، کلیسا، زندان، بیمارستان و تیمارستان، بدون زدودن «ایده‌»های «بدیهی‌انگار» و «سازندۀ امر منضبط» ممکن نیست و در دید یک آنارکوایگوئیست بجز بحث مذکور، شیوۀ زدایش نهادها و سیستم‌های سرکوب هم در معرض پرسش جدی‌تری قرار می‌گیرد.

مطلب دریافتی از یک ایگوئیست

بخش پیشین:

https://asranarshism.com/fa/1401/03/22/religiocity-of-government-fa/
https://asranarshism.com/fa/1401/03/31/religiocity-of-government-2-fa/

هرآنچه می‌خواهید در مورد آنارکوایگوییسم (به اصطلاح آنارشیسم اشتیرنری) و ایگوییسم بدانید:
https://t.me/anegofromworld/2318

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل