بر علیه هرگونه فاشیسم

نوشته: تضاد

Text Size

ما آنارشیست ها باید بتوانیم مزدوران ارتجاع و جریان های فاشیستی را به درستی از مبارزین واقعی تشخیص بدهیم. امروزه در قرن بیست و یکم، فاشیسم و فاشیست ها ممکن است در چهره های گوناگونی ظاهر شوند و یکی از چهره های که پشت آن پنهان میشوند، مواضع ضد فاشیستی است، یعنی چیزی دقیقا مخالف چهره اصلی خودشان! ناسیونالیست ها و اپوزیسیون های لندن نشینی که سعی در وارد کردن عقاید فاشیستی و نژاد پرستانه خود در جریان اعتراضی دارند و برای به کرسی نشاندن برنامه های خود، از خفقان سیاسی-دینی حاکم از طریق شعار های پوپولیستی استفاده میکنند.
جمهوری فاشیست اسلامیست ایران، برای بقای خود تن به استعمار دو قدرت امپریالیستی چین و روسیه داده است (که در زمان حال حاضر این دو امپریالیست تفاوتی با امپریالیسم امریکا ندارند) و باعث شده است که در بخشی از مردم ایران، شاهد روس و چینی ستیزی باشیم و ناآگاهانه استثمار و بهره کشی دولت ها به مردم مناطق جغرافیایی فوق ارتباط داده شود. ما باید قادر به تشخیص این نکته باشیم که این حکومت ها هستند که استثمار میکنند و از هر راهی برای بهره کشی استفاده میکنند و نه مردم عادی که از قضا خودشان هم تحت ظلم و ستم حکومت خودشان بسر می برند. مثالی که باید در رابطه با موضوع فوق عنوان کرد، استثمار و بهره کشی حکومت جمهوری فاشیست اسلامی ایران در عراق، سوریه، لبنان و افغانستان است، و به صورت واضح مردم ایران نقشی در استثمار و بهره کشی حکومت جمهوری فاشیست اسلامی در اینگونه موارد ندارند و خود مردم ایران هم قربانی حکومت خود هستند، همانند تمام انسان های سراسر جهان که تحت ظلم و استبداد حکومت هایشان هستند. ما باید درک دقیقی از شرایط پیرامون خود داشته باشیم تا در دام رسانه های پوپولیست و جریان اصلی مخالف حکومت که در ذات هدفی جز همان هدف جمهوری فاشیستی اسلامی را دنبال نمی کنند نیفتیم.

-زنده باد همبستگی تمام انسان های تحت ظلم و ستم، علیه تمامی حکومت های راست و چپ-

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل