فدراسیونِ عصرِآنارشیسم : مردم خود را برای قیامِ نهایی آماده می‌کنند

Text Size

در این یادداشت فدراسیونِ عصرِآنارشیسم، به صورتِ نظری، به توصیفِ گام‌هایی پیشنهادی، برای نتیجه‌ای بهتر در قیامِ نهاییِ مردمِ منطقۀ جغرافیاییِ ایران می‌پردازد.

مهمترین و تأثیرگذارترین گام، گامِ اول برای شروعِ قیام است، اعتراضاتِ محله‌محور و خودسازماندهی محلّاتی، (https://t.me/asranarshism/5867) کنشی ست که نمودِ آلترناتیوِ جامعه‌گرایی در برابر دولت‌‌گرایی ست. این خودسازماندهی کنشی ست براساسِ نظامِ ارزش‌های انسانی و نوعِ موردِقبول ساماندهی/سازماندهی یعنی خودسازماندهیِ از پایین به بالای اجتماعی.

دربابِ شورش‌های محله‌محور باید تاکید کرد که هسته‌های شورشی از ابزارهای متنوعِ صوتی و سلاح‌ها و… برای دفاع‌وحمله استفاده کنند. هر ابزاری که برای نیروهای سرکوب ایجاد زحمت کند مفید است. هدف از این نوعِ اعتراض بین‌بردنِ هماهنگیِ بینِ نیروهای سیستم و در نهایت گروگانگیری ایشان است. گام بعد تسخیر و تسلطِ بر محله است که هسته‌ها با پشتکار و همبستگی و ارائه‌دادنِ ایده‌های مستقل باید به برداشتنِ این گام کمک کنند. به نیروهای سرکوب‌گر، تا جایی که به نفعِ قیام تمام شود، نباید اجازۀ حمله داد. پس از قیام‌ها در محلات، مردم باید به سرعت بعد از تسخیر محله‌ها، پایگاه‌های خود را ایجاد کنند و هدفِ خود یعنی اتحاد را فراموش نکنند و پیشگامِ گسترشِ زنجیرۀ اتحاد و همبستگی با محله‌های دیگر باشند و برای پیروزیِ نهایی خود را آماده کنند.

آنارشیسم، خواهانِ نظم و مروجِ نظم است. آزادی مادرِ نظم است. جامعه‌گرایی و خودآموزشی/خودسازماندهی‌/خودتجهیزی‌های کمیونتی‌های محلاتی، در برابرِ سیوسایتیِ تحتِ‌سلطه، نه تنها آغازِ قدرت‌مندی در روندِ قیامِ نهایی ست، بلکه می‌تواند پایانی باشد بر هرج‌ومرج‌هایی که سیستم‌های حاکم به جامعه تزریق می‌کند.
شکل‌گیریِ کمیونتی‌های محلاتی نه تنها چنان که توصیف شد، مهره‌ای کلیدی در پایانِ هر نظامِ توتالیتر می‌تواند باشد بلکه امکانی ست بر خودآموزشیِ خودمدیریتی و مشارکتِ همگانی محلاتی و یادگیریِ دفاع از کمیونتی در برابر سوسایتی. کمیته های مخفی محلات در مرحله قیام کنترل محلات را به دست می گیرند و بعد از سرنگونی دولت به جای کمیته های مخفی موقت محلات، شورای محلات توسط همه مردم ، اداره محلات را تشکیل و به عهده می گیرند تا مانع ایجاد دولتی جدید گردند و فورا شورا های شهر و روستا و ادارات و کارخانه جات و همه مشاغل ، شورای خود را جهت خودمدیریتی جمعی تشکیل می دهند و هسته های مخفی مقاومت مردمی از الان تا زمان شورش و انقلاب نقش ضربه زدن به اهداف نظامی و ارگان های حساس و مهم رژیم را ایفا خواهند کرد. همچنین اتحاد را نباید فراموش کرد و در موقعِ قیام از آن غافل شد. هرچه پیشروی شورش‌ها در محله‌ها سرعت و قدرت داشته باشد، سونامی اتحادِ مردم با سرعت و قدرت بیشتری تشکیل می‌شود. مردم عاصی و معترض تجمع‌کننده تا وقتی که نیروهای سیستم به منطقه نزدیک نشده‌اند باید باز هم تلاش به گسترش تجمع کنند و سلاح جمع‌آوری بکنند.

آماده شدن برای رودررویی با نیروهای سیستم، گام بعدی است که باید زنجیرۀ اتحادِ مردم با سرعتِ هرچه بیشتر، نیروهای سرکوب‌گرِ رژیم را خلع سلاح کنند و آن‌ها را به عنوانِ گروگان در ردیف‌های زنجیرۀ اتحادِ خود جای دهند تا سپری تهیه شود که سیستم به سهولت نتواند دستور تیر به نیروهای خود بدهد. این چنین قیام‌هایی باید به صورتِ مستقل و محله ای انجام شود تا سیستم نتواند نیروهای خود را به جاهای دیگر منتقل و متمرکز کند.
مردم می‌دانند که اتحاد کلیدِ پیروزی است.

 

نه بد می‌خوایم نه بدتر
نه پارلمان نه رهبر
شورا به جای دولت
نه ملیت نه قدرت

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل