پتر-کروپُتکین: در باب نظم

Text Size

در باب نظم

پتر کروپتکین

ترجمه ایمان

 

اغلب ما را به علت پذیرفتن کلمه ی آنارشی به عنوان یک برچسب و عنوان که موجب هراس بسیاری از افراد است، مورد انتقاد قرار میدهند. به ما میگویند: «عقایدتان خیلی خوب است، اما باید این را بپذیرید که نام حزبتان انتخاب نامناسبی است. آنارشی در زبان عوام مترادف با بی نظمی و آشوب است، این کلمه جدال عقاید و ستیز افراد را به ذهن متبادر کرده و این چیزی است که نمیتواند به استقرار نظم بینجامد».

بگذارید کلام را با ذکر این نکته آغاز کنیم که یک حزب متعهد به عمل و حزبی که یک گرایش نوین را نمایندگی میکند، ندرتاً بخت آن را پیدا میکند که خود نامی برای خود اختیار نماید، همانگونه که این گدایان برابانت نبودند که این نام را بر خود نهادند، نامی که بعدتر اشتهار یافت. بلکه این عنوان در ابتدا لقبی بود – لقبی بجا – که توسط حزب اختیار شد، مورد اقبال عمومی قرار گرفت و اندکی بعد به نشان افتخار ایشان بدل گردید. بعدتر خواهیم دید که کلمه ی آنارشی چکیده ای از یک ایده ی جامع است.

و سن کلوت ها [افراطیون] سال ۱۷۹۳ چه؟ این دشمنان انقلاب مردمی بودند که این نام را جعل کردند؛ اما همین نام نیز چکیده ای از یک ایده ی جامع بود – ایده ی تمرد مردمِ به تنگ آمده و خسته از فقر، علیه سلطنت طلبان یا به اصطلاح وطن پرستان و ژاکوبن ها، افراد خوش پوش و باهوشی که علیرغم سخنرانیهای غرایشان و در اختیار داشتن بیعت تاریخ نویسان بورژوا، دشمنان حقیقی مردم بودند و عمیقاً از مردم به سبب فقرشان، روحیه ی آزادیخواه و برابری طلبشان و نیز شور انقلابیشان تنفر داشتند.

همین امر در مورد نیهیلیست ها نیز صدق میکند، لقبی که چندی موجب سردرگمی روزنامه نگاران بود و بازیهای زبانی بسیاری – هم خوب و هم بد – را به راه انداخت  تا آنکه بالأخره معلوم شد که این لقب نه به یک فرقه ی تقریباً مذهبی عجیب و غریب، بلکه به یک نیروی انقلابی حقیقی اشاره دارد. این لقب که اولین بار توسط تورگینف در رمانش با عنوان پدران و پسران بکار رفت، توسط «پدران»مورد استفاده قرار گرفت که از آن به منظور انتقام گیری از نافرمانی «پسران» بهره بردند. اما پسران هم از این عنوان استقبال کردند و وقتی بعدتر دریافتند که استفاده از آن موجب دامن زدن به سؤ تفاهم است و کوشیدند تا خود را از آن مبرا سازند، متوجه شدند که این کار دیگر ناممکن است و رسانه ها و افکار عمومی دیگر مایل نیستند انقلابیون روس را به نام دیگری بخوانند. البته این نام به هیچ وجه بیجا نبود، چون این لقب نیز چکیده ی ایده ای جامع است؛ عنوان نیهیلیسم بیانگر نفی فعالیتهای تمدن فعلی در تمامیت خود است که بر سرکوب یک طبقه توسط یک طبقه دیگر بنا شده – یعنی نفی نظام اقتصادی موجود. این عنوان همچنین به معنای نفی دولت و قدرت است و همینطور نفی اخلاق بورژوایی، هنرِ همراستا با سرکوبگران، سبک ها و مُدهایی که مضحک و یا بطور زننده ای متظاهرانه اند و همچنین نفی هر آنچه جامعه ی فعلی از قرون ماضی برگرفته است؛ در یک کلام، نفی هر آن چیزی که تمدن بورژوای امروز به دیده ی تکریم به آن مینگرد.

آنارشیست ها نیز چنین بودند. زمانی از درون انترناسیونال حزبی پا گرفت که منکر اقتدار انجمن بود و نیز علیه اقتدار در تمام اشکال خود می شورید. این حزب در آغاز خود را فدرالیست خطاب میکرد و سپس خود را ضد حکومت گرا یا ضد اقتدارگرا خواند. در آن زمان آنها معمولاً از استفاده از عبارت آنارشیست ابا داشتند. به نظر میرسید کلمه ی آن-ارشی (که در آن زمان شکل مرسوم نوشتاری این واژه بود) حزب را در نزدیکی زیادی با پرودونیست ها قرار میداد که ایده هایشان در باب اصلاحات اقتصادی در آن دوران مورد مخالفت انترناسیونال قرار گرفته بود. اما دقیقاً به همین علت بود – یعنی ایجاد سردرگمی – که دشمنان این حزب تصمیم به استفاده از این عنوان گرفتند. با استفاده از این کلمه میشد گفت که حتی عنوان آنارشیست هم سندی بر این مدعاست که تنها تمایل این گروه ایجاد بی نظمی و آشوب بدون توجه به عواقب آن می باشد.

حزب آنارشیست بسرعت عنوانی که به آن نسبت داده میشد را پذیرفت. هرچند در ابتدا بر استفاده از خط تیره ی بین «آن» و «ارشی» تأکید داشت و چنین اظهار میکرد که با این شیوه ی نگارش، آن-ارشی که از یونانی می آید، به معنای «بی اقتداری» است و نه «بی نظمی»؛ اما اندکی بعد این کلمه را به شیوه ی نگارشی معمول پذیرفت و بار اضافی توضیح این عبارت را از دوش ویراستاران برداشت و خود را هم از زحمت ارائه ی درس زبان یونانی به عوام آزاد ساخت.

اینگونه بود که این کلمه به معنای اساسی، معمول و متداول خود بازگشت، چنانکه در سال ۱۸۱۶ توسط بنتهام فیلسوف انگلیسی بدین شرح توضیح داده شد: «فیلسوفی که مایل به اصلاح یک قانون بد است، طغیان علیه آن را تجویز نمیکند. اما خصلت آنارشیست بکلی متفاوت است. او از اساس وجود قانون را نفی میکند، اعتبارش را زیر سؤال میبرد و مردم را بر می انگیزد تا از تصدیق آن به عنوان یک قانون سر باز زنند و علیه اجرای آن قیام کنند». امروزه معنای این کلمه بسط بیشتری یافته است؛ آنارشیست دیگر نه تنها منکر قوانین موجود است، بلکه هرگونه قدرت مستقر و هرگونه اقتدار را نفی میکند. البته ذات او دست نخورده باقی مانده است: او علیه قدرت و اقتدار در هر شکل خود می شورد و این نقطه آغاز اوست.

اما باز به ما میگویند که این کلمه تداعی کننده ی نفی نظم و در نتیجه ایده ی بی نظمی و یا آشوب است.

بگذارید جلوی سؤ تفاهم را بگیریم: از کدام نظم حرف میزنیم؟ همان هارمونی و همسازی که ما آنارشیست ها رؤیایش را در سر داریم، همسازی در روابط انسانی که وقتی بشریت دیگر به دو طبقه تقسیم نشود و یک طبقه قربانی منفعت طلبی دیگری نشود آزادانه به آن روی می آورد، همسازی که بطور خودجوش پدید می آید زمانی که همگان به یک خانواده تعلق داشته باشند و هر یک برای خیر همگانی و خیر هر نفر کار کند؟ قطعا نه! آنانکه آنارشی را نفی نظم میخوانند از این همسازی که در آینده پدید خواهد آمد حرفی نمیزنند. مقصود آنان از نظم همانی است که در جامعه ی فعلی حکمفرماست. پس بیایید ببینیم که این نظمی که آنارشی مایل به برانداختن آن است چیست.

امروزه نظم -یا آنچه آنها از نظم مراد میکنند – این است که نُه دهم انسانها کار کنند تا اسباب عیش و عشرت و ارضای نفرتبار ترین تمایلات یک عده تن آسا را فراهم آورند.

نظم یعنی اینکه نُه دهم مردم از ملزومات یک زندگی آبرومند و پرورش قوای فکری محروم باشند. یعنی اینکه نُه دهم مردم حیواناتی بارکش باشند و در فکر معاش روزمره، بی آنکه حتی فکر لذت هایی که تحقیقات علمی و خلاقیت هنری برای آدمیان فراهم ساخته به ذهنشان هم خطور کند – این را نظم میگویند!

نظم یعنی اینکه فقر و جوع به وضعیت متداول جامعه بدل شود؛ یعنی رعیت ایرلندی از گرسنگی بمیرد؛ یعنی یک سوم رعایای روسیه از دیفتری و تیفوس و از گرسنگی متعاقب قحطی جان بدهند – آنهم وقتی غله ی ذخیره شده دارد به خارج صادر میشود. نظم یعنی اینکه مردم ایتالیا مجبور شوند زمین های حاصلخیز روستایی خود را رها کنند و سرگردان اروپا شوند تا تونل هایی برای حفاری پیداکنند، جایی که خطر مدفون شدنشان بعد از چند ماه کار وجود دارد. نظم یعنی همان زمینی که از رعیت میگیرند تا در آن احشامی پرورش دهند که خوراک متمولین را فراهم سازد؛ یعنی زمینی که بایر گذاشته میشود به عوض آنکه به آنانی سپرده شود که هیچ خواسته ای ندارد جز اینکه بتوانند در آن زراعت کنند.

نظم یعنی زنی که خودش را می فروشد تا بتواند غذای فرزندانش را تأمین کند. یعنی کودکی که محکوم به آن است که یا در کارخانه محبوس شود و یا از گرسنگی بمیرد. یعنی کارگری که به مرتبه ی ماشین تنزل یافته. یعنی شبح کارگر که علیه توانگر قیام میکند، شبح مردمی که در برابر دولت میشورند.

نظم یعنی اقلیت بسیار کم شماری که به قدرت دست می یازد و متعاقباً خود را بر اراده ی اکثریت تحمیل کرده و فرزندانی را می پرورد که بعدتر جایگاه خودش را اشغال کنند تا از طریق نیرنگ، فساد، خشونت و آدمکشی بتواند مزایای خود را کماکان حفظ کند.

نظم یعنی ستیز مداوم انسان علیه انسان، شغل علیه شغل، طبقه علیه طبقه، کشور علیه کشور. یعنی توپی که صدای غرشش در اروپا هیچگاه خاموش نمیشود. یعنی روستاهای رها شده، فدا شدن چندین نسل در میدان جنگ، اتلاف کل ثروت بدست آمده طی قرنها کار مشقت بار در عرض یک سال.

نظم یعنی بردگی. یعنی به بند کشیدن تفکر، انحطاط نسل بشر توسط تیغ و تازیانه. یعنی مرگ ناگهانی به واسطه ی انفجار یا مرگ تدریجی به سبب خفگی صدها معدنچی که سالیانه به علت طمع رؤسایشان در انفجار کشته میشوند یا مدفون میگردند و هر زمان که جرئت گلایه به خود بدهند با گلوله و سرنیزه جواب میگیرند.

و در آخر، نظم یعنی کمون پاریس؛ غرق در خون. یعنی مرگ سی هزار مرد و زن و کودک، مثله شده با توپ، گلوله خورده، مدفون به زیر آهک در زیر خیابانهای پاریس. یعنی سیمای جوانان روسیه، محبوس در زندان، مدفون در برفهای سیبری، و – در مورد بهترین ها، پاک ترین ها و متعهدترین جوانان – آویخته از چوبه ی دار. نظم یعنی این! و اما بی نظمی – آنها چه چیز را بی نظمی میدانند؟

بی نظمی یعنی قیام مردم علیه این نظم ننگین، از هم گسیختن بندهاشان، در هم شکستن قیودشان و حرکت بسوی یک آینده ی بهتر. این شکوهمند ترین عمل در تاریخ بشریت است.

بی نظمی یعنی شورش اندیشه در شامگاه انقلاب. یعنی زیر و زبر کردن عقاید پیشین که قرنهاست دست نخورده باقی مانده. یعنی رهاسازی سیلی از ایده های جدید یا ابداعات متهورانه. یعنی ارائه راه حلی برای مشکلات علمی. بی نظمی یعنی الغای بردگی کهن. یعنی قیام کمون ها، لغو نظام ارباب و رعیتی فئودالی. یعنی تلاش برای براندازی نظام ارباب و رعیتی اقتصادی.

بی نظمی یعنی شورش علیه روحانیون و ملّاکان. یعنی سوزاندن کاخ ها به منظور ایجاد فضا برای ساختن کوخ ها، و دادن زمین برای بنای کلبه ها. بی نظمی یعنی براندازی سلطنت در فرانسه و شلیک تیر خلاص به نظام ارباب و رعیتی در غرب اروپا.

بی نظمی یعنی سال ۱۸۴۸ که شاهان را متزلزل ساخت و حق کار کردن را اعلام نمود. یعنی ستیز مردم پاریس برای یک عقیده ی نوین و حتی زمانی که به خاک و خون کشیده شدند، بر جای گذاشتن ایده ی کمون آزاد و گشودن مسیر بسوی انقلابی که فرا رسیدنش را حس میکنیم و میدانیم یک انقلاب سوسیالیستی خواهد بود.

بی نظمی – یعنی آنچه آنها بی نظمی میخوانند – یعنی دورانی که طی آن چند نسل مشغول نبردی بی وقفه شده و خود را فدا میکنند تا بشر را مهیای حیات سزاوارتری سازند و از قید بردگی پیشین وارهانندش. یعنی دورانی که طی آن نبوغ مردم آزادانه به پرواز در آید و در عرض چند سال به پیشرفتهای عظیمی دست یابد که بدون آنها بشریت در وضعیت بردگی پیشین باقی میماند، امری تدریجی که فقر راه آن را سد میکند.

بی نظمی یعنی انفجار والاترین امیال و عظیمترین فداکاریها. یعنی حماسه ی عالیترین صورت عشق به نوع بشر!

حال، کلمه ی آنارشی که مبین نفی این نظم است و تداعیگر یاد و خاطره ی برترین لحظات در حیات انسانها، آیا برای حزبی که بسوی دستیابی به آینده ای بهتر در حرکت است نام درخوری نیست؟

 

————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era , MOktober 04, 2020

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————- ۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل