سُهیل عربی: ترس را مهار کنیم، پیشروی آغاز می شود

زاد روز زندانی سیاسی آنارشیست سُهیل عربی

Text Size

زاد روز نوشت؛ شماره ۳۵

ترس را مهار کنیم، پیشروی آغاز می شود

این جمله را با اقتباس از بهرنگی دوست داشتنی، که گفت: “راه که بیوفتیم، ترسمان می ریزد”، برای سی و پنجمین شماره زاد روز نوشته هایم برگزیدم. زاد روز نوشت یعنی ثبت و مرور چکیده ای از آ نچه در سال گذشت و یادآوری اهداف و آرزوها پیش از ورود به سال نوی زندگانی، اشتباه و درست ها را دقیق تر نگاه می کنیم تا هر بار که به شماره شمع های روز کیک افزوده میشود، این امید را داشته باشیم که واقعا عقل و تجربه نیز مانند عدد نشا ن دهنده عمرم بزرگتر شده باشد.

سالنامه، هفتمین زاد روز پیاپی را که در زندان دور افتاده رژیم واپس گرا و ستمگر فرا می رسد را نشان میدهد. بدیهی ست که در فینال زندا نها (فشافویه)، به جای کیک و شمع هایی که سا لهای سپری شده عمرم را نشان می دهد، فقط با حقایقی از جمله نداشته ها که در اینگونه موقعیت ها بیشتر برجسته میشوند، روبرو می شویم.

از این روست که می گویم زندان دانشگاه است. مهم ترین درس این است که حقایق هر اندازه تلخ باشد و هضم آن دشوار، نباید و نمی توان از آن فرار کر د.

بلکه بهتر است که آ نها را پذیرفت و در این صورت فرصت بر ای بهبود و دگرگونی ایجاد می شود. نداشتن مثل نداشتن همراهان وفادار، تا آن اندازه که بتوان به ستمگران واپسگرا چیره شد . مثل نداشتن وکیلی که مدافع شریف، شجاع، پیگیر و فراتر از همه این ها، مهاجم باشد و به جلادان دستگاه تفتیش عقاید هجوم برد و به جای موکلش که به دلیل اندیشیدن برای او کیفرخواست صادر شده، هر آن کس و هر آن چیزی که حق اندیشیدن و اظهار نظر را ازش میگیرد را سرنگون سازد.

درس بهتری که آموختم این است که نداشتن بهترین ها، بهتر از داشتن بدترین، نامرغوب و حتی عادی هاست. امروز پس از گذشت ۳۵ سال، زندگی برای من مثل پرواز با یک بالن است که برای بالا رفتن نیاز به سبک تر شدن دارد. از این رو که شوق پرواز، از داشتن وسایل غیر ضروری بیشتر است، سرنشین بالن آ نها را یکی یکی بیرون می اندازد و فریادی سرشار از ذوق و شور سر می دهد. همانا که شیدا هر چه سبک تر شود، بالاتر می رود.

با مرور این ها به حقایقی می رسم که بهترین هدیه برای زاد روزم است. موهبتی بزرگ به نام “سبک باری”. به همین دلایل آخرین وکیلم را نیز عزل کردم تا از تکرار اشتباهاتی بزرگ جلوگیری کرده باشم.

آنارشیست ها به وکیل مدافع، حتی اگر به واقع مدافع باشد، که هیچ یک نبودند، نیازی ندارند. زیر ا تنها دفاع درست در این شر ایط، شورش است.

امروزه حقوق بشر هم تحت کنترل بورژوازی درآمده و فعالان حقوق بشر بورژوایی صرفا جهت کسب اعتباراست که وکالت زندانی سیاسی را می پذیرند و درآمدشان از جاهای دیگر آنقدر بالاست که نیازشان همین آرمان روشنگری است که بوی لجن را از ته معده آ نها بیرون می آور د. این حقوق بشر بورژوازی ست که فقط به وقت تِرند شدن یک هشتگ خودنمایی میکند و چشم بر روی فجایع بزر گتر می بندد.

آ نها که سلبریتی نیستند، آ نها برای رسانه ها و فعالان حقوق حشری حقوق جذاب نیستند، در این میان له می شوند وآ نگاه که خود مبارز تبدیل به بت و معاف از نقد شد، باید او و کسی را که از او بت ساخته شکست. چرا که بورژوازی می کوشد حتی آزادی و آزادی خواهان را تحت کنترل خود گیرد و از آنِ خود کند. محصول این حقوق بشر نئولیبرالی و اسلامی تبعیض و مرزبندی هاست. اما آنارشیسم برای کدام حقوق بشر به عرصه مبارزه وارد شد؟

آ ن آرشیا؛ یعنی کامل و بدون رأس، یعنی هیچ کس حق ندار د آزادی را از او بگیرد. این به مثابه شوریدن به هر نوع حکومت و دستگاه تولید باید و نباید است. با چه سروری باید هر آوای نوع بشر در انتظار فروپاشی حکومت ها باشد؟ این ابزار و ماشین بی رحمی که تنها علت همیشگی شرارت است و هیچ جور دیگری هم برطرف نمی شود مگر با انهدام آن. انهدام هر آن کس و هر آ نچه خود را مقدس و برتر از دیگران می داند. مبارزه با تکرار این حقیقت رو به تکامل می رود.

مقدسات نام مستعار خرافات است و دین فروشان هرگز نمی خواهند نام اصلی خرافات برای عوام فاش شود. به همین دلیل روشنگر را تنگ و مخو ف ترین شکنجه گاه هایشان محبوس می کنند تا نتوانند راه دشوار و تاریک آزادی را هموار و روشن کنند. توهین به مقدسات یعنی شکستن بت ها، تابوها و ساختاری که بشر را تبدیل به پیچ و مهر ه های دستگاه انباشت سرمایه برای حاکمین کرده است. و دردا که روشنگران بدون حمایت لازم در این زندا ن ها می پوسند. راه آزادی دشوار و پر از موانع است و برای ادامه دادن به این راه، به مقاومتی فراتر از آنچه در توان یک انسان عادی است، نیاز دارد. انسان عادی همیشه با ترس از دست دادن گلاویز است و همین مانع پیشرفت میشود. پیشرفت فرآورده مهار کردن این هرا س هاست. هراس از دست دا دن امکانات و وسایلی مثل بار اضافی در بالن است و از بالاتر رفتن جلوگیری می کند. آنها را که بیرون می اندازیم، آ نگاه می بینیم که با لا رفتن چقدر باشکوه و لذ ت بخش تر از امکانات و وسایل است. چنین است که در زندان حس رهایی دارم و بی شک آزادترین هستنده در هستی ام.

وقتی از زندان و اوج شکنجه ها باکی نداشته باشیم، آزادی را در آغوش می گیریم و دیگر صدای وا ق واق سگ های هار جلادان هم آزارمان نمی دهد و فراتر از این، دلمان برای این هارشدگان که حیا ت شان وابسته  به دُم تکان دادن د م برای قدردانی از پرتا ب کنندگان استخوان خلاصه شده، می سوزد. سپس ا حساس غرور از اینکه از اربابان رها شده ایم، و حصارها و میله ها چیده می شود. اینجاست که شکنجه گران می فهمند چرا حتی با تمام میله ها، سیم خاردارها و آجرهای عالم نیز نمی توان یک آنارشیست را اسیر کرد.

مقاومت ما این پیام را به آ نها می دهد که ما در عمق شکنجه گاه و محبس ها، از آ نها آزاد تریم. بی خدا، بی همسر، بی وکیل، اما تکیه بر توکل و توان خودم، پیشروی در راه دشوار و پیچیده آزادی را ادامه می دهم.

سهیل عربی / سی ام امرداد ۹۹ – بند ۹، تیپ ۵ زندان بزرگ

Telegram@soheil_arabi_ir

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages



۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل