بیانیه به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

اول ماه مه روز جهانی کارگر، که در سال ۱۸۸۶ توسط اعتصاب کارگران شیکاگو در آمریکا برای مطالبات طبقاتی خود از جمله هشت ساعت کار در شبانه روز، سنگ بنای آن گذاشته شد توسط نیروی پلیس پشتیبان سیستم سرمایه داری به گونه ای وحشیانه سرکوب گردید و در این حادثه از جمله تعدادی از کارگران آنارشیست سازماندهی کننده ی تظاهرات، تیر باران و به مجازات های دراز مدت زندان محکوم گردیدند.

اول می، روز جهانی کارگر، نمیبایست صرفا نمادین و به رویدادی تبدیل شود که تنها یک روز از سال به مبارزه وادارمان کند، شرایط موجود خود نشان دهنده آن است که چیزی تغیر نکرده است، ما هنوز همان بردگانیم. برای ما ستم دیدگان، که حقیقتا ارزشی در سیستم موجود نداریم، جانمان مفت است و زنده ایم تا برایشان بردگی کنیم، نه یک روز بلکه مبارزه مداوم، جمعی و جدی، درمان این درد تاریخی است.

همانگونه که ماهی برای ادامه حیات نیاز به آب دارد، سیستم سرمایه داری نیز برای ادامه حیات نیاز به بحران آفرینی دارد. از جنگ هایشان تا ویروس امروز، بحران هایی که ما هزینه اش را میپردازیم، ما کشته میشویم، ما مجبور به مهاجرت میشویم، ما گرسنه ایم، ما بیکاریم، درحالی که خراشی بر طبقه حاکم و ثروتمند نمی افتد. رهایی از این شرایط ذلت آمیز که سیستم سرمایه داری و نیولیبرالیسم موجود بر ما تحمیل کرده است، تنها بدست خودمان و از طریق یک انقلاب اجتماعی روی خواهد داد.
همه چیز متعلق به ماست، اما دولت ها آنها را از ما گرفته اند، همه چیزهایی که باید به ما بازگردد. نه عدالت بورزوازی اشان، نه قوانین سرکوبگرشان و روسای گاهی راست و گاهی چپ که بر سرمان میگذارند، دادرس است، بلکه دادرس رهایی بخش خوده ما مظلومین هستیم.

توتالیتاریسم مذهبی حاکم بر ایران، توده های مختلف اجتماعی را در تنگنایی قرار داده است که از ستم ملی تا جنسیتی را در بر میگیرد، ایدولوزی فاشیست گونه ای که مخالفت با هرگونه معیاری از آن، حکمی ناعادلانه را به همراه دارد. از این عدالت بورزوازی انتظار دیگری نیز نمیرود، حکومتی که قوانین و طبقه حاکمش جایی جز زباله دان تاریخ نخواهند نداشت.

در کشوری با کودکان کار، که بخش اعظمی از آن را کودکان مهاجر تشکیل میدهند، در کشوری که کارگران جنسی، محروم از هر حقی وجود دارند، اما قشر فراموش شده جامعه هستند. در کشوری که مهاجران(عمدتا افغان)، حتی از داشتن اساسی ترین حقوق زندگی محرومند، در کشوری که دگرباشان جنسی حتی جانشان از سوی حکومت در خطر است، در کشوری که حکومت مردسالارش نیمی از جامعه که زنان هستند را تنها به جرم جنسیتشان سرکوب میکند، در کشوری که مردمان در آن، به دلیل داشتن زبان، مذهب و نزاد متفاومت از سوی حکومت سرکوب میشوند، این کشور نیازی فوری به براندازی حکومتش در قالب یک انقلاب اجتماعی دارد.

وجود و تعداد بی شمار زندانیان سیاسی در حکومت توتالیتر ایران، که بخش زیادی از آنها گمنام هستند، خود مهری تاییدی بر وضعیت سیاسی بسیار بسته ایران است، که بدون اغراق شبیه به یک حکومت نظامی هولناک با عقاید مخالف سیاسی برخورد میشود. علاوه بر شکنجه هایی که حتی در مواردی مرگ زندانیان را در پی دارد، زندان های حکومت، از کمترین امکانات بهداشتی و دارویی برخوردارند که اگر زندانیان و بخصوص زندانیان سیاسی از شکنجه ها جان سالم به در ببرند، امکانات بسیار کم زندان جان آنان را بطور جدی تهدید میکند.

طبقه پرولتاریا دارای مرز نیست، متفاوت از آنچه که در کشورهای مختلف بر پرولتاریا تحمیل میشود، روشن است هر که نوع حکومتی با هر نوع ایدولوزی که دارد، کارگر را به بردگی گرفته است، فرقی نمیکند که ایدولوزی حکومت خیلی چپ باشد یا راست، کارفرما، کارفرما است، راست و چپش فرقی ندارد. همه اقتدارها، هدفی جز کنترل و به بردگی گرفتن مردمان ندارند زیرا که اساس اقدار وجود سلسله مراتب است و تفاوتی اساسی ندارد که چه نوع ایدولوزی این اقتدار را متشکل شده است، به هر حال، در یک سلسله مراتب عده ای بالا نشین میشوند و عده دیگر که اکثریت نیز خواهند بود، به بردگی سیستماتیک گرفته خواهند شد.

مبارزات پرولتاریا که در نهایت به انقلاب اجتماعی ختم خواهد شد، به ارمغان آورنده ی آزادی و برابری اجتماعی است. آنچه که امروز مهم است، بازسازی پرولتاریای مبارز است زیرا که پرولتاریا محور مبارزه طبقاتی است، از این رو جنبش های مختلف آزادی خواه، از جمله جنبش دانشجویی میبایست همبسگی و مشارک در مبارزات پرولتاریا را در اولویت فعالیت های خود قرار دهند.

همبستگی سلاح ماست و خودسازماندهی روش ما برای مبارزات طبقاتی است، مبارزاتی که نه به دنبال ایجاد حکومتی دیگر و سناریوی بردگی دوباره، بلکه بدنبال ایجاد جامعه ای خودگردان توسط مردم است، که خود مردم بصورت مستقیم برای زندگی اشان تصمیم میگیرند.

بیایید ایران را سرآغاز یک انقلاب جهانی کنیم.

 

پاینوشت : لینک مرتبط

 

 رادیو عصر آنارشیسم ویدئو شماره ۱۳ : بمناسبت بزرگداشت اول می روز جهانی کارگر

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی