شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران: آغاز و پایان رژیم اسلامی در ایران – بمناسبت ۲۲ بهمن

Text Size

آغاز و پایان رژیم اسلامی در ایران

«در چهل و یکمین سالگرد ۲۲ بهمن ۵۷»

چهل و یکسال از بهمن ماه پنجاه و هفت گذشت، ایامی که جنبش انقلاب توده ای رژیم شاه را سرنگون کرد ولی با عروج ضد انقلاب اسلامی از کف رفت. طی چهل و یکسال گذشته نه تنها کوچکترین مطالبات اجتماعی اکثریت جامعه سرکوب شد بلکه فقر و فلاکت بر زنده گی آنها سایه افکنده است .در دهه پنجاه شمسی بحران فراگیر اقتصادی و سیاسی  موقعیت رژیم سلطنتی را شکننده کرد و جنبش انقلابی توده ای در ایران با مطالبات رفاه و آزادی گسترش یافت . اگر چه در این جنبش طبقات و اقشار مختلف حضور داشتند ولی کارگران نفت واعتصاب آنها نقش موثری در سرنگونی رژیم شاه داشتند . دولت های امپریالیستی فرانسه ، انگلستان ، آلمان و امریکا با توافق در نشست گوادلوپ برای حفظ سرمایه داری در ایران و جلوگیری از سیل عظیم توده ای خمینی را از بغداد به فرانسه منتقل کردند و با سازماندهی جانشینی رژیم شاه و رسانه ای کردن آن دست ارتش را در دست خمینی گذاشتند . سازمان دهنده گان ارتجاع مذهبی در داخل ایران از طریق شبکه ها و مساجد و حوزه ها زیر چتر خمینی و حمایت ارتش پایه های اولیه آلترناتیوحکومت اسلامی را تدارک دیدند وبا رفراندم آری یا نه رژیم اسلامی را بر جامعه تحمیل کردند .

درچهل و یکمین سالگرد ۲۲ بهمن با نگاهی به چهار دهه گذشته سند تاریکی از تاریخ زنده گی اجتماعی در ایران رقم خورده است . ضد انقلاب اسلامی جنبش عظیم توده ای برای رفاه و آزادی را که رژیم سلطنتی را سرنگون کرده بود درهم شکست و نهادها و شورای مردمی شکل گرفته را قلع و قمع کرد وبا بازسازی ارتش وسازماندهی انواع نیروهای نظامی کمیته و بسیج وسپاه به اشکال مختلف جان انسانهای بیشماری را گرفت وهستی انسانها را در جامعه ساقط کرد . هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند وتعداد زیادی ترور و شکنجه و تیرباران شدند . صدها هزار در جنگ با عراق قربانی اهداف منطقه ای رژیم شدند . نیمی از جامعه ، زنان ،تحت شنیع ترین شرایط زنده گی قرار گرفتند ودهها هزار نفر درسوریه و عراق و افغانستان قربانی سیاست های توسعه طلبانه ارتجاع اسلامی قرار گرفتند. در کناررانت خواری و اختلاس و دزدی وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی فقر و فلاکت اقتصادی و انواع نابسامانی های اجتماعی بر زندگی دهها میلیون نفر از شهروندان سایه انداخت . اجرای سیاست های نئولیبرالیستی توسط رژیم اسلامی و جناح بندی های آن در جهت تحمیل برده گی بر شرایط کار و زیست میلیون ها کارگر و خانواده های کارگری،سطح معیشت و هستی آنان را به عقب راند وامروزه با توجه به تورم ۵۰ درصدی در ایران و قیمت کالاها ۶۰ میلیون نفر در زیر خط فقر بسر می برند طوری که حداقل دستمزد کارگران در ایران تا یک ششم زیر خط فقر قرار گرفته است .

بموازات رانت خواری و اختلاس و دزدی در رژیم توتالیتر و فاشیستی جمهوری اسلامی وسیاست های توسعه طلبی اش در منطقه اجرای سیاست های جهانی سرمایه داری در ایران به منظورحفظ رژیم اسلامی و روند افزایش سود آوری در ایران ضروری شد. در طی دو دهه گذشته که کاهش مزد وحذف ابتدایی ترین خدمات اجتماعی منجمله بهداشت و آموزش و امنیت کار و صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی وهرگونه مشمولیت کارگران کارگاهها را درپی داشت اعتراضات کارگری گسترش یافت و تنها با سرکوب وکشتاروشلاق و زندان و شکنجه جواب گرفت . کشتار کارگران خاتون آباد دراعتراض آنان و جلوگیری از اخراج و تمدید قراردادهای کاری در اوائل دهه هشتاد و بستن مراکز صنایع نساجی و اخراج کارگران و در پی آن *خصوصی کردن معادن و دیگر صنایع ، قراردادهای موقت وعدم پرداخت به موقع دستمزدها، کارگران معترض را درعمل به ضرورت اتحاد وایجاد تشکل مستقل خود رسانید که بازگشایی تشکل مستقل کارگران واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و نیزایجاد تشکل مستقل کارگران نیشکر هفت تپه محصول چنین شرایطی هستند. با وجود سرکوب کارگران و اعتراضات کارگری و اخراج و زندانی کردن نمایند ه های کارگری جمهوری اسلامی ناتوان از خاموش کردن اعتراضات شد و روزانه چندین اعتراض کارگری به اشکال مختلف بوقوع پیوست که درتاریخ جنبش کارگری بی نظیر بوده است. بحران اقتصادی و سیاسی رژیم با ناتوانی گفتمان اصلاح طلبی در جریان *انتخابات سال هشتاد و هشت خود را نشان داد وگزینه کشورهای پنج به اضافه یک در برجام نیزبرای رژیم نتیجه بخش نبود. افزایش فقر و کاهش قدرت خرید در جریان سقوط ارزش ریال خیزش کارگران و زحمتکشان را در سال ۹۶ بدنبال داشت که خط پایانی برگزینه اصلاح طلبی و کلیت رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش در آورد . جنبش های اعتراضی در جامعه به تحرک در آمدند و مطالبات مستقل و اتکا به نیروی *اجتماعی خود را اعلام کردند.

دستگیری و شکنجه فعالین کارگری از طرف شورای عالی امنیت نیز نتوانست به روند خاموش کردن اعتراضات اجتماعی و نجات رژیم کمک کند و بر عکس خیزش آبان ماه ۹۸ در بعد وسیعتری با وجود کشتارصدها نفر و دستگیری هزاران نفر، زیر پای رژیم اسلامی را خالی کرد. اعتراضات توده ای لبنان و عراق بر علیه رژیم اسلامی درسطح منطقه نیز جمهوری اسلامی راهرچه بیشتر زیر فشار گذاشته است .

اکنون در چهل و یکمین سالگرد ۲۲ بهمن ۵۷ ، مقطعی که دولت های امپریالیستی جهموری اسلامی را برای حفظ سرمایه داری در ایران ساخته و پرداخته کردند و با هماهنگ کردن ارتش و خمینی آن را رسمیت دادند، ضرورت پایان تاریخی رژیم جمهوری اسلامی فراهم شده است . بدون شک پایان دادن به این رسالت تاریخی در گرو *اتحاد جنبش های اجتماعی و تحقق آلترناتیو خود مدیریتی شورایی در اتکا به نهادهای شورایی در جامعه خواهد بود.

 

نابود باد رژیم جمهوری اسلامی

شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران

Iransolidarity@gmx.at

۲۲ بهمن ۹۸

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل