جنبش آبان را بە جنبش تحریم انتخابات تبدیل نمائیم هر رای به نظام، شلیک یک گلوله به قلب فرزندانمان

مطلب دریافتی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

جنبش آبان را بە جنبش تحریم انتخابات تبدیل نمائیم هر رای به نظام، شلیک یک گلوله به قلب فرزندانمان

 

کمیتە زنان پلاتفرم دمکراتیک ایران

ناامیدی اکثریت مردم از اصلاحات درون سیستمی و وجود فقر و فلاکت گستردە و وخامت اوضاع معیشتی و اجتماعی از جملە دلایل تحریم انتخابات در میان مردم میباشد و حکومت نیز نمیتواند در حل بحرانها و مخالفتهای مردمی راهکاری جز سرکوب ارائە دهد.

فقر، بیکاری، گرسنگی و وخامت بیشتر اقتصادی در تمامی لایە های نظام، باعث گشتە کە اکثریت طبقات مردم انتخابات را نە تنها تحریم کنند، بلکە از آن بعنوان اعتراضی علیە وضعیت موجود استفادە نمایند.

با برگذاری انتخابات دورە یازدهم، رژیم سعی بە نمایش درآوردن آن دارد کە پس از کشتار وسیع و سرکوب سنگین معترضین آبانماە ،میتواند دیگر بار بە اوضاع سر و سامانی بخشد اما مراسم شانزدهم آذر در دانشگاههای کشور و مراسم باشکوە خاکسپاری پیکر یخزدە کولبر چهاردە سالە کورد فرهاد خسروی و همزمان پشتیبانی بزرگ مردم مبنی بر شرکت در مراسم یادبود جانباختگان کشتار آبانماە کە از طرف مادران و بازماندگان آنان بودە بە خوبی بیانگر آن میباشدکە با وصف کشتار و و دستگیریهای کور و گستردە ماشین کشتار ، نتوانستە قیام را سرکوب نمودە و جامعە را بە سکوت و تسلیم وادارد.

بیش از چهل سال است که رژیم جمهوری اسلامی با سیاستهای ضد انسانی و به حرکت درآوردن ماشین سرکوب خود و در پی آن زندان، شکنجه و اعدام مخالفان خود بر ایران حکومت میکند.در اصل پایه و اساس رژیم بر اصل خشونت، خفقان و سرکوب بنا نهاده شده است. در طی سال‌های حاکمیتش که باید در اصل از آن به عنوان سال‌های اشغال ایران و کوردستان نام برد، از هر گونه اعمال دیکتاتوری و مستبد منشانه ‌و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه انسانی دریغ نکرده است، با نگاهی اجمالی به تاریخ ننگین رژیم از روزهای نخست تثبیتش و به تاراج بردن قیام بر حق مردم ایران در سال ۱۳۵۷ که بر علیه استبداد و‌دیکتاتوری پهلوی صورت گرفت لحظه ای مبارزه برای باز پس گرفتن ارزش‌های قیام خاموش نشد، ملل تحت ستم، زنان، کارگران و جوانان متداوما در مقابل رژیم ایستادە و مبارزه ای بدون وقفه را در تمام عرصه ها پیش برده اند.

تحریم انتخابات بلی یا خیر در کردستان و  ترکمن صحرا به دنبال آن مقاومت و مبارزه مردم که تا به امروز نیز در جریان است، مبارزه زنان برای دفاع از حقوق انسانی و مطالبات خویش که آن نیز از بدو تصویب قوانین زن ستیزانه رژیم و تحمیل حجاب اجباری شروع شده است و تا به امروز ادامه دارد.کارگران و دانشجویان نیز به عنوان دو نیرو در میدان بوده اند که هرگز تن به سازش با رژیم نداده و به هیچ وجه سیاستهای رژیم را که منجر به خالی شدن سفره هایشان و فشار معشیتی شدید بر گرده شان شده است را به رسمیت نشناخته و نقش پر رنگی را در مبارزه و درگیری با رژیم داشته اند.این مبارزات به صورت منسجم در شکلهای گوناگون در بعدهای سراسری هر چند سال یک بار خود را نشان داده و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است، مبارزات در داخل و فشارهای جهانی نیز از خارج باعث شده است که رژیم در بحران‌های گوناگونی غرق شود، بحران‌ها چنان شدید و روز افزون شده اند که منجر به شکافهای عمیق و غیر قابل ترمیم در خود حاکمیت گشته است، فشارها و بحران‌هایی که هیچ شانسی برای برون رفت از آن را ندارد بنیادش را متزلزل و به نابودیش نزدیک نمودە است.

شکست برجام و تحریم‌های اخیر، شکست در پروسه اصلاح‌طلبی و سیاست نئولیبرالیسم نیز در داخل بحران را برایش عمیقتر ساخته است.شیوه رژیم برای برون رفت از بحران و نجات مقطعی خود و خریدن چند سالی دیگر برای ادامه حاکمیتش به دو گونه میتوان مورد بحث قرار داد، اول سرکوب و قتل عام مردم به ستوه آمده، که در اعتراضات اخیر (آبان ماه) که به بهانه گران شدن۳۰۰٪ ی بنزین در اکثر نقاط ایران صورت گرفت و به سرعت در بعد سراسری رشد و توسعه پیدا کرد و از اعتراض به گرانی بنزین فراتر رفت و به مطالبات سیاسی، اجتماعی و معیشتی و فریاد نابودی رژیم تبدیل گشت، از این شیوه بهره جست و جان صداها اعتراض کننده را گرفت و حتی به کودکان زیر ۱۸ سال هم که در اعتراضات شرکت کرده بودند رحم نکرد، صداها خانواده به سوگ فرزندان جانباخته خویش نشستند و هزاران تن از معترضین روانه زندان و تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند و حتی تعدادی از زندانیان در زیر شکنجه جان باختند دوم  برگزاری انتخابات، شیوه دیگر رژیم برای برون رفت از بحران و مشروعیت بخشیدن به حاکمیت ننگین خود به راه انداختن مضحکه انتخابات است، این بار انتخابات مجلس که قرار است در ۱۲ اسفند برگزار شود، رژیم در صدد است که عدم مشروعیت حاکمیت خود و جنایات اخیرش را چون همیشه تحت پوشش این نمایش انتخاباتی قرار دهد و در سایه این پوشش چند صباحی به طول عمر خود بیفزاید.و اما در این برحه خاص و تاریخی باید چگونه با این نمایش انتخاباتی برخورد کرد؟در جواب باید گفت، با توجه به توضیحات داده شده و عنوان فاکتورهای رژیم و عدم آزادی و قوانین دمکراتیک در ایران هیچکدام از نمایشهای انتخاباتی رژیم تا کنون سنخیتی با حق رای و حق انتخاب از طرف مردم نداشته است و در تمام این سالها تحریم و بایکوت انتخابات یک موضع درست و کاملا ضروری بوده است و هیچ شکی در این موضوع وجود ندارد. عدم شرکت و تحریم نمایش اخیر نیز درست‌تر از همیشه و ضروریتر از گذشته می‌باشد، تحریم انتخابات در حقیقت نه گفتن و تحریم و عدم شریک شدن در جنایات رژیم بویژه جنایات اخیرش است، تحریم و بایکوت ۱۰۰٪ این حربه رژیم فریاد عدم مشروعیت حاکمیت و دادخواهی خونهای ریخته شده، دلجویی از مادران جان باختگان و زندانیان شکنجه شده است.اما تحریم و بایکوت به تنهایی کافی نیست، تحریم را باید به تحریم فعال تبدیل کرد و همراه با تحریم نیز در جهت سازمان دادن اعتصابات و اعتراضات پی گیر بر آمد، کمیته ها و شوراهای محلی _ کاری را تشکیل داد و با همبستگی و همدلی منسجم به خیابان‌ها آمد و مطالبات خود را مبنی بر نابودی رژیم و ایجاد جامعه ای آزاد و دمکراتیک فریاد زد، در این راستا ما زنان با توجه به اینکه جزو بخش‌هایی از جامعه هستیم که بیشترین سرکوب را در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران متحمل شده ایم به همان اندازه رسالتمان نیز در تحریم انتخابات و تبدیلش به تحریم فعال سنگینتر است لذا باید دست در دست ملتهای تحت ستم ومورد اجحاف مضاعف دینی ملی و جنسیتی قرار گرفتە رژیم ضد بشری ایران بە درازای عمر ننگین و پر ز جنایتش ، کارگران، جوانان و  دانشجویان نهادە و در صف اول قرار بگیریم و از جوهر وجودی به عنوان زن بهره گرفته و پیشرو این حرکت بودە و چون همیشه پیشروان مبارزه برای ایجاد جامعه ای دمکراتیک که امکان زندگی آزاد و پرورش انسان آزاد را فراهم سازد باشیم .

شعارمان تحریم فعال انتخابات و انتقام خون شهیدانمان است.

جنبش آبان را بە جنبش تحریم انتخابات تبدیل نمائیم!

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۰ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۲ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۳ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۳۴ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۸- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۹- تلگرام قیام مردمی