نامه ای از جانب یک آنارشیست انترناسیونالیست در روژاوا LETTER FROM AN ANARCHIST INTERNATIONALIST IN ROJAVA

Translation to Persian: Hasse Golkar برگردان به فارسی: نیما گلُکار

Text Size

 

 

Translation to Persian: Hasse Golkar

برگردان به فارسی: نیما گلُکار

 

 

LETTER FROM AN ANARCHIST INTERNATIONALIST IN ROJAVA

 

نامه ای از جانب یک آنارشیست انترناسیونالیست در روژاوا

 

Please click to link below for this letter to English or Deutsch

 

رفقا؛ فکر می کنم اینک مهم است که صدای ما از روژاوا، از قلبِ میدان نبرد، رو به بیرون شنیده شود. مبارزه ای برای زندگی، برای بقای کرامت انسانی، برای دموکراسی واقعی و برای آزادی تمامی زنان. می خواهم به شما بگویم که مقاومت در شهر”سِرکانیه”[سرچشمه، مترجم] چگونه ادامه یافت، آغاز و پایانش چگونه بود و همچنین در بین این دو چه اتفاقاتی رخ داد.

سرکانیه هم اکنون زیر تصّرف گروهی از جهادیست هائی است که توسط ترکیه و با تایید ایالت متحده آمریکا پُشتیبانی می شوند. زمانیمی گفتند که آتش بس پنج روزه برقرار شده …اما حتی یک ثانیه آن هم در باورما نمی گُنجید.و بدینگونه بود که حملات،کمی کاهش یافت ولی متوقف نشد. آنها همچنان با توپخانه ی سنگین و جت های بمب افکن بما حمله ور شدند. زمانی که زیر بمباران هوائی قرار می گیریم، اقدام زیادی نمی توان کرد جز اینکه در پُشت درختی پنهان شویم ویا  از مهلکه بگریزیم و امیدوار باشیم که مکان ما از دید آنها پنهان باقی بماند.

 

نخستین روز ها بسیار آشفته بود. ما تلاش می نمودیم تا آرامش خود را حفظ کرده و برای حمله به آنها خود را آماده نمائیم.بلی در اواخر ماه، احساسِ آماده سازی ما به واقعّیت پیوست. با این وجود از این هراس آگاه بودیم که مفهوم یک جنگ واقعی و شجاعتِ اطمینان حاصل کردن از اتخاذ یک تصمیم برای خود چیست. هم زمان، این تردید نیز وجود داشت که همه چیز  به  سکوت برگزار گردیده و مردم جهان از اینهمه بَربریّت چیزی بگوششان نرسد.

 

درهنگامی که جنگ فرا می رسد، جنگی استاز راه دور، همراه با بمبارانهای فراوان غیر منتظره ای که  در آخرین لحظات شنیده می شود. ریزش بمباران ها همان و اتفاقات پس از آن نیز همان. روز های  بعد، به نتایج حاصله اذعان خواهید کرد، وقتی که رفقای زخمی شده وارد می شوند وباعث برانگیختن احساسات ما می شوند؛ از یک طرف غم و اندوه حاصله از ماشین غول آسای جنگ، و سوئی دیگر دشواری مبارزه با آن.

آن پنج روز آتش بس نیز در واقع  فرصتی به ایالت متحد آمریکا و تُرکیه میداد تا برای آرایش جنگی و ارزیابی موقعیت خودتجدید قوا بکنند. هیچکس از ما انتظار چنین برخوردی را برعلیه مقاومتِ تحمیل شده نداشتیم؛ولی همزمان برای ما نیز یک چنین مقاومت زیبا و جانانه ایباور کردنی نبود. یک روز پس از ترک شهرسرکانیه  توسط ما،هجوم ارتش ترکیه در تاریخ هشتم اکتبر [۲۰۱۹]  با بمباران مقر های نظامی ماآغاز گردید که ما نتوانستیم جواب آتش آنها را بدهیم، کاری که به هر حال پس از آن انجام دادیم و این تلاشی مهربانانه برای محافظت از جامعه و  شهروندان بود.اما روز بعد ، حدود ساعت ۳ الی۴ بعد ازظهر دوباره یکی دیگرمقرهای نیروهای  “ی . پ . گ” [یگان های مُدافع خلق] بمباران گردید و پنج رفیق کشته شدند. پس از این بود که سرتاسر طول مرز زیر بمباران قرارگرفت.

 

تمامی واحد های دفاعی که پیش تر در اینجا وجود داشتند و آنهائی که پس از شدت یافتنِ تجاوز ارتش ترکیه وارد می شدندبا وجود تحرّکات گروههای جهادی، شهر ” تِل تِمیر”را در امنیت نگه داشته و انتقال مجروحان  رابه آن امکان پذیرساخته بود، ولی هنگامی که ارتش ترکیه جاده ها را مسدود کرد، دیگر انجام چنین انتقال ها امکان ناپذیر گردید.این برای همگی ما بسیار سخت بود، زیرا نمی توانستیم مراقبت های پزشکی لازم را در خدمت آنها قرار دهیم. و در این حالت بود که وضعیت سلامتی مصدومین رو به وخامت می گرائیدو یک رفیق نیز در انتظار درمان پزشکی، جان خود را از دست داد، و این قَلبن باعث بر انگیخته شدن خشم بیشتر ما می گردید.

 

هرچه [ شّدت و تعداد] حملات بیشتر میشد، شهامت ما نیز افزایش می یافت و بر این امر آگاه بودیم که در عین حال،با دومین ارتش بزرگ ناتو درمُقابله هستیم و اگر از پای در بیائیم آنوقت چه کسی می خواهد که داستانِ مقاومت در برابر بَربرّیت را باز گو نماید؟ ما با چنین اندیشه ای نسبت به عواقب احتمالی، از شهر محافظت می کردیم و انتظار این را هم نداشتیم که آنرا ترک نمائیم.در گفتگوها با یکدیگر در زمان استراحت ، مصّمم و متقاعد شده بودیم که “سرکانیه”متعلق به ما می باشد وبر همین پایه می بایستی  به این مبارزه ادامه می دادیم. برای من باور نکردنی بود که چنین رفقائی را در کنار خود داشته باشم که  ببینم چگونه پیکارمی کنند تا از آنها بیاموزم؛ زیرا نبردشان از صمیم قلب بود و زمانی که زخمی می شدند، با آوردن بانداژ پانسمان و مداوای یکدیگر، به یاری هم می شتافتند تا هر چه زودتر به جبهه بازگردند. این مَردمان برای بقای زندگی خود مبارزه می کنند.زیرا آنها بر این باور هستند که اعتقاداتشان از چنان ارزش والائی بر خوردار است که من هرگز مانند آنرا با چنین شدّتی حس نکرده بودم. شهر سِرکانیه پیش از این نیز جنگ را تجربه کرده بود و شاید به همین دلیل، عقب نشینی برایمان دشوار می نمود.

 

ما هم اکنون در قسمتی از منطقه ی دیگر حضور داریم و جنگ پایان نیافته است. هنوز چیزهای زیادی برای از دست دادن و یا بدست آوردن وجود دارند. ما موظفیم که از مقاومت دفاع کرده و آنرا همگانی سازیم، به همانگونه که شما این کار را در آنجا و ما در اینجا همراه یکدیگر ادامه می دهیم.در سرکانیه، هیچ کس تا به امروز متوقف نشده و از پای نیفتاده است. مبارزه و زندگی همچنان ادامه دارد. زیرا ما نمی توانیم رفتن هر گام به جلو را بخاطر شهدا و خانه های ویران شده فراموش کنیم.ما ویرانه ها را برای پناه  آوردن و زندگی در آن، دوباره به زیبائی، باز سازی خواهیم کرد.هنگامی که شهر را ترک می کردیم، سوختن آنرا در آتش، از پنجره ها مشاهده می کردیمو من نمی توانستم از جاری شدن اشک در چشمانم خودداری کنم، نمی توانستم مناطق بمباران شده و ویرانی ها را در هنگام خروج  از آنجا تحمل نمایم. اما می دانید چیست؟ ما اراده کرده ایم که شهر را پس گرفته و آزاد کنیم و آنرا زیبا تر از پیش بسازیم؛ آزاد و بدون کوچکترین اثری از آن وحشی گری های بَربَرمنشانه.

 

ما این کار را برای مادران و دختران کوچ داده شده انجام خواهیم داد. برای شهدا، برای رفقای دلیر، برای این کره ی زمین که زندگی را حتیدر زیر بمباران ها  می سازد. اگر من در کنار این رفقایم که سال های سال است بخشی از این جنبش بحساب می آیند نبودم، نمی توانستم این گونه شهامت و عشق را احساس کنم.و من گمان می کنم، “اگر ما می توانستیم آن را داشته باشیم، نَه  یک میلیشیا  و یا ارتش، بلکه فقط یک احساس ساده” – با ایمان داشتن به آینده ای که ما تصّور می کنیم -هرگز به هیچ چیز دیگری احتیاج نخواهیم داشت. وقتیکه با کاروان خودروها، شهر را ترک می کردیم، پرچم ترکیه را که بر بالای ایستگاه کنترل در دروازهی ورود ی شهر نصب شده بود و همچنین چهره ی دشمنان خود را  می دیدیم که برای شلیک کردن به سوی ما در آن ساختمان ها پنهان شده بودند.آنها در خیابان ها گشت می زدند و در بالکان ها  جمع شده بودند…ما متوقف نخواهیم شد و همه باید بدانند که در اینجا چه اتفاقی می افتد.

 

من بر این امر آگاه هستم که نمی بایستی بخاطر اظهار همبستگی شما ها نسبت به ما سپاسگزار باشم، زیرا همدلی بخشی جدا ناپذیر از نبَرد ما است، اما نمیدانید که هر نامه و تصویری که فرستاده اید، و هر آنچه را که ما از هزاران مکانِ گردهم آئیِ شما مردم می توانستیم ببینیم که درآن به خاطر همبستگی بین المللی؛ تفاوتها یتان را به کنار گذاشته بودید، چقدر برای ما معنا دار بوده است.فعالیت هایتان را متوقف نکنید، زیرا اکنون در اینجا تازه آغازِ کار می باشد؛ چرا که این صِرفن نه تنها یک عملیات نظامی بلکه تلاش برای از بین بُردن یک فرهنگ ، ایده ها ویک رؤیا است.تا آن هنگام که حتا فقط یک تانک یایک سرباز ترکیه در اینجا وجود داشته باشد، ما از پای نخواهیم نشست.ممکن است که سالها طول بکشد، اما ما اجازه نخواهیم داد که فاشیسم، حتایکگام به جلو بردارد.زمانی که  آنها [دُشمنان] می خواهند روژاوا را شکست بدهند، با  انزجار نسل جدیدی که خودشان بوجود آورده اند، مواجه خواهند شد و اگر ضروری باشد تا هزاران نسل دیگر، مقاومت را پی خواهند گرفت. اجازه ندهیم که چشم هایمان را از اینجا برگردانیم زیرا جنگ، تنها  یک نزاعِ چند ماهه نیست؛این دارای عواقبی است که نمی بایستی بدست فراموشی سپرده شود.

 

نیروهای نظامی روسیه و أسد؛ نفوذ خود را در این منطقه گسترش می دهند و نیروهای دولت اسلامی [داعش] نیز به ویژه در منطقه ی” تِل تِمیر” به دنبال سازماندهی وباز سازی ایدئولوژیک خود که هرگز بطور کامل ناپدید نشده است،هستند. تعداد بسیاری از خانواده ها که سِرکانیه را  به مقصد تل تمیر ترک کرده بودند، مجبورند که اکنون دوباره از آنجا به شهرهای قامیشلو و باشور نقل مکان نمایند. جنگ تمام نشده و هنوز ادامه دارد. پشتیبانی های شما از ما بسیار پُر از اهمّیت است. می خواهم مُصممانه بگویم که نَه به عنوان تبلیغات، بلکه در محتوای یک واقعیت ساده، با شما حّس نزدیکی می کنم، احساس می کنم که ما تنها نیستیم و بسیاری از مردم، پشتیبان ما هستند و این احساس همبستگی  به ما شهامت بیشتری می دهد. اخلاق مبارزاتی ما در سطح بالا است و ما به دفاع از این، ادامه  داده  و در هر گامی خواهیم آموخت. دوستان عادی خود را با هر لبخند، با هر قطره عرق ریزی، در هر لحظه از تنهائی و یا هراس به طرفداری از ما بکشانید. همه چیز آنقدر زیبا و عالی است که قادر نیستم آن را توصیف کنم. رفقا بگذارید که به پیش برویم. ما به راه خود در اینجا ادامه خواهیم داد. شهید زنده است!روژاوا / ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸

 

Please click here for this letter to English or Deutsch

 

https://325.nostate.net/2019/11/20/letter-from-an-anarchist-internationalist-in-rojava/?fbclid=IwAR1CehgpiEvLla_ULugc-4be5CkQyKqaKVOEw0f-uw60U0dqMYrB0w6Sm_Q

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل