گزارشی آماری در رابطه با کشتار مردم کردستان در دهه شصت – قسمت اول

Text Size
 

گزارش پیش رو پردە از کشتار مردم بی دفاعی برمیدارد کە توسط نیروهای نظامی ایران کشتە شدەاند، این گزارش که توسط گزارشگران “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” کە یک نهاد حقوق بشری می باشد، در چند سال گذشتە گرداوری شدە و در چندین قسمت منتشر می شود.

گزارشگران این نهاد با تکیە بر اسناد و مدارکی کە از شاهدان عینی و منابع نزدیک بە کشتەشدگان جمع آوری کردەاند، مدت ۳ سال وقت برای گرداوری دقیق و کامل نمودەاند. متاسفانە در مواردی بنا بر سکوت بعضی از خانوادە و یا نزدیکان کشتەشدگان و همچنین نبود مشخصاتی کامل تعدادی از اسامی حذف یا مشخصات در مواردی ناکامل می باشند..

«نقده‌ – روستای «قارنا»

gharna-hrkurd

نیروهای نظامی ایران، بمنظور انتقام‌جویی و ایجاد رعب و وحشت دربین روستاییان، در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸ از نقده وارد روستای «دوآب» گردیده و اقدام به کشتار و آتش زدن خانه‌ها و خرمن‌های روستاییان نمودند. دراین حملە بی‌رحمانه عده‌ای کشته و زخمی می‌شوند. پس از انجام این عملیات به روستای قارنا درنزدیکی «دوآب» هجوم برده و کشتار مردم بی‌دفاع را آغاز کردەاند.

دراین هجوم خونین و وحشتناک ۶٨ نفر ازاهالی بی‌دفاع روستای قارنا اعم از زن و مرد مسن و میانسال، جوان و همچنین کودک کشتەشدەاند که اسامی عده‌ای از آنها به شرح زیر می‌باشد:

۱٫ رحمان آبزن             ۲۶٫ مصطفی بواسی
۲٫ حاج شریف آبروشی       ۲۷٫ ابراهیم پویا
۳٫ محی الدین آبروشی     ۲۸٫ محمود شبرو
۴٫ محمد عزیزی         ۲۹٫ سلیمان حمزه‌پور
۵٫ مصطفی عزیزی       ۳۰٫ ابراهیم رسولی
۶٫ عثمان شریفی‌آذر     ۳۱٫ علی (چوپان)
۷٫ آمنه شریفی آذر     ۳۲٫ خسرو افشین
۹٫حاج سید علی طاهری ۳۳٫ حسن ۱۳ ساله
۱۰٫ سید قادر طا‌هری    ۳۴٫ کریم رامینی
۱۱٫ سید فتاح طاهری   ۳۵٫ احمد رامینی
۱۲٫ سید اسماعیل طاهری ۳۶٫ زینب رامینی
۱۳٫ سیدرحمن طاهری  ۳۷٫ خاتوزین رامینی
۱۴٫ سیدمحمد طاهری    ۳۸٫ رحمن رامینی
۱۵٫ سیدکریم اروند    ۳۹٫ رحیم خسروی
۱۶٫ ملا محمود بهترزاده  ۴۰٫ مراد خسروی
۱۷٫ قادر سلیمانی    ۴۱٫ رسول خسروی
۱۸٫ کریم سلیمانی    ۴۲٫ سعید خسروی
۱۹٫ رحمن سلیمانی   ۴۳٫ عبداڵله خسروی
۲۰٫ رحیم سلیمانی   ۴۴٫ مصطفی خسروی
۲۱٫ عبدوڵا احمدپور   ۴۵٫ ابوبکر شیشمان
۲۲٫ ابوکر احمدپور   ۴۶٫ جعفر شیشمانی
۲۳٫ عثمان احمدپور   ۴۷٫ علی شیشمانی
۲۴٫ جعفر بواسی       ۴۸٫ عزیز مرزنگه
۲۵٫ عومر بواسی   ۴۹٫ احمد سعادت پور

بە گفتە شاهدان عینی در رابطه با این اقدام هولناک نیروهای نظامی ایران در روستای قارنا، «محمود بهترزاده» روحانی و پیشنماز روستا که از کشتەشدگان قارنا می باشد، پس از اطلاع از هدف این نیروها به طرف مهاجمین آمده و بەشیوە دوستانە ازآنان می‌خواهد تا از این اعمال غیر انسانی دست کشیده و کشتار را متوقف کنند، اما نیروهای نظامی به گفتەهای وی اعتنایی نکردە و نامبرده تاب تحمل نیاورده، برای چندمین بار با قرآنی دردست جلو آمده و گفتە: “بخاطر این قرآن به این مردم مسلمان رحم کنید.”

همچنین بە گفتە شاهدان عینی کە از این کشتار جان سالم بدر بردەاند، یکی از اعضای سپاە پاسداران قرآن را ازدست اوگرفته و به گوشه‌ای پرت کردە و سپس ملا محمود را کشان کشان به خارج روستا برده و نامبرده را بطور فجیعی کشتەاند.

طبق برسی های گزارشگران کانون و بە گفتە شاهدان عینی، نیروهای نظامی سر این روحانی را از تن جدا کردە و بازماندگان این روستا، جنازه‌ بی‌سر وی را ۴ روز بعد از وقوع فاجعە، در خارج از روستا پیدا می کنند.

لازم بە ذکر است که بیشتر شاهدان نزدیک بە این فاجعە بیان کردەاند، “نیروهای نظامی کە بیشتر از سپاە پاسداران بودەاند، پس از انجام این کشتار وحشتناک در ساعت ۵ بعدازظهر همان روز جنازه‌ها را به پشت وانت بار اتومبیل‌ها بسته، در شهر نقده و روستاهای اطراف آن منطقه گرداندە و سپس اجساد را در تپه‌ها و کوههای اطراف روستای قارنا رها می کنند.”

«نقده» – روستای «قه‌لاتان»

kurdistan-hrkurd

نیروهای نظامی ایران ۶ فروردین ماە ١٣۵٩ ساعت ١١ قبل ازظهر بە افراد بی‌دفاع روستای «قه‌ڵاتان» در منطقه‌ی نقده هجوم برده و افراد زیادی از مردم بی دفاع روستا را کشته و عده‌ زیادی را زخمی کردەاند.

گزارشگران کانون با رجوع بە اسناد و مدارک و همچنین بە گفتە شاهدان عینی بخشی از اسامی را امادە کردە و با توجە بە توضیحات شاهدان، این کشتار توسط نیروهای سپاە پاسداران ایران صورت گرفتە است.

متاسفانە اسامی زخمی شدگان و بخشی از کشتەشدگان بە دلیل کامل نبودن، حذف شدەاند و تنها اسامی ١٢ نفر از کشتەشدگان بدین قرار است:

۱٫ عبدالله‌ چوکل ۸٫ حلیمه همسر صوفی حسن
۲٫ محمود «کورده» ۹٫ عثمان آذری
۳٫ ابوبکر کاروز ۱۰٫ حاج حسن
۴٫ حاج رسول ۱۱٫ رحمان مولودی
۵٫ حاج محمد ۱۲٫ عمو رمضان معنوی
۶٫ حسن «کورده» _ «اهل اشنویه»
۷٫ حاج ملا سید حسن

در ١٣۵٩/۴/١، براثر تیراندازی مستقیم نیروهای سپاە پاسدارن ایران، در روستاهای اطراف «سنندج» کودکی بنام «زاهد بفری»، کشتە شدە است. متاسفانە در مورد این کشتە شدە تاکنون هیچ یک از اعضای خانوادە نامبردە امادە برای تکمیل کردن گزارش نکردە و حرفی نزدەاند.

بە گفتە شاهدان عینی، نیروهای سپاە پاسداران در ١٣۵٩/۴/١٩ هنگام سرقت از یک مغازه‌ی لوکس فروشی در «سقز» یکی از اهالی این شهر را بنام «محمود باباخانی» که از جریان سرقت مطلع شده بود به قتل رساندەاند.

در ١٣۵٩/۶/٨ براثر توپ و خمپاره‌باران شدید در شهرستان مهاباد کە توسط نیروهای سپاە پاسداران ایران صورت گرفته عده‌ی زیادی از اهالی بی‌گناه و بی‌دفاع این شهر کشته و زخمی شدند.
متاسفانە بە دلیل نبود اسامی کامل از زخمی و کشتە شدگان، تنها اسامی چهارتن از کشته شدگان بە دست گزارشگران کانون رسیدە کە بە شرح زیر می باشد.:

۱٫ فرانک صدری ۳٫ زیبا محمدی
۲٫ محمد احسنی ۴٫ محمد خشتی

در ١٣۵٩/۶/٢٨، بر اثر توپ‌باران روستای «موسالان» درمنطقه‌ی سردشت دختربچه‌ای بنام «حسنی» کشتە شدە است.
در ١٣۵٩/۶/٣٠، براثر تیراندازی بی دلیل و مستقیم نیروهای سپاەپاسداران ایران، دو نفر بی دفاع از اهالی روستای «سرا» درمنطقه‌ی «سقز» بنامهای ۱٫ علی جلیلی ۲٫ ابوبکر سرایی جانشان را از دست دادەاند.

” کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” معتقد است که به دلیل محدودیت در زمینه تحقیق و جمع آوری اطلاعات، ممکن است این گزارش که قسمت های آن بزودی منتشر می شود، تکمیل نباشد، به همین جهت خانواده های قربانیان و یا فعالان محلی و افرادی که نسبت به کشتار دهه شصت مطلع هستند می توانند اطلاعات خود را بر تکمیل ارسال کنند.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل