اسلامیسم حاکم بر ایران و توده ایهای(رفورمیستهای) سرمایه طلب دولتی

Text Size

مصاحبه بی سابقه با یکی از اعضای قدیمی حزب توده!
مصاحبه بی سابقه با یکی از اعضای قدیمی حزب توده دکتر آشتیانی خواهر زاده نیما یوشیج درباره مارکسیسم -…

https://www.youtube.com/watch?v=wP3mudLQpro

غلت اندشی، به خطا رفتن و به بن بست رسیدن، تاریخا جزئی جدایی ناپذیریست در پروسه پراتیک عمل کرد جریانات و گرایشات انقلابی منتج و متصل به حرکات کارگری؛ اما چنین جریاناتی از همان لحظه نطفه گیری ملزم به تلفیق اس و اساس هستی تشکیلاتی، سیاسی و پلاتفورمیک خود هستند با واقعیت تاریخا عینی منافع طبقاتی پرولتاریای نزدیک و دور (بومی/بین الملی ): تلاش تئوریک و عملی این گونه جریانات کارگری -کمونیستی تدوین یک چشمانداز انقلابی است، بمنظور فرارفتن از نظم موجود تولید کاپیتالیستی و گسستن کامل از ساختار طبقاتی جوامع موجود .
تمامی جریانات رفرمیستی بازمانده از انترناسیونال دوم (احزاب سوسیال -دموکرات پس مانده از جنگ جهانی اول ) و انترناسیونال سوم ( احزاب کمونیست استالینیزه شده بعد از شکست انقلاب اکتبر ) دیگر ماهیت و کنش کارگری -انقلابی، ماهیت ضد سیستم کاپیتالیستی، نداشته و ندارند. این جریانات چه در حوزه بومی و یا جهانی بخشی از ماشین سیاسی سیستم کاپیتالیستی موجود میباشند: در تقسییم کار الیت سیاسی طبقات حاکمه، ” جریانات رفرمیستی بمثابه چپ کاپیتالیستی(بورژوازی ) نقش ویرانگر کنترل و به بیراهه کشیدن جنبشهای سیاسی -اجتمائی را به صورت پلاتفورمیک در برنامه عمل خود منظور نموده اند: بازسازی و رفورم برای گردش انباش سرمایه راز هستی این نیروهای سیاسی است و بس.
حزب توده و جریانات وابسته به آن یا برونزده از آن( تمامی حامیان و میلیتانتهای سرمایه دارای دولتی) هرگز برای یک چشمانداز کمونستی -انقلابی مناسب نبودند بلکه همیشه و کاملا بر ضد چنین گرایشا تی(کارگری -کمونیستی) بصورت نظری، عملی و بصورت مستند, تاریخ سازی نمودهاند. از همین رو ایدئولوگهای نظم موجود همچو آشتیانیها همه ازیک جنس و تبارند؛ سرکوبگران ایده حرکت و چشمانداز کمونیستی -انقلابی تودهای کارگر و در این ره گذر وابسته به مثلث (خاص خاورمیانه ) قدرت یعنی دولت -سرمایه -اسلامیسم میباشند.

صمد نابدیل

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل