عکسهایى از شعارنویسى آنارشیستها در ایران، شهریور ١٣٩۴

The penalty by Iranian Government for anarchists can be EXECUTION

Text Size

The walls were occupied with slogans by Anarchists throughout Iran on Aug 2015

The penalty by Iranian Government for anarchists can be EXECUTION

۱۱۸۹۶۹۱۷_۱۶۷۷۶۸۸۸۲۵۷۹۴۹۳۸_۱۵۶۷۳۷۴۱۲۳_n

۱۱۹۰۸۲۴۰_۱۶۷۷۶۸۸۵۵۲۴۶۱۶۳۲_۱۳۱۸۷۹۹۸۲۷_n

۱۱۹۱۱۰۴۱_۱۶۷۷۶۸۸۷۴۹۱۲۸۲۷۹_۱۳۲۹۷۷۲۵۸۹_n

۱۱۹۱۱۱۸۹_۱۶۷۷۶۸۸۶۰۹۱۲۸۲۹۳_۲۰۶۴۹۴۶۹۳۵_n

۱۱۹۲۰۳۷۱_۱۶۷۷۶۸۸۴۵۲۴۶۱۶۴۲_۱۶۷۴۴۹۷۱۵۲_n

۱۱۹۳۳۶۱۵_۱۶۷۷۶۸۸۶۵۵۷۹۴۹۵۵_۱۰۶۲۲۰۴۹۵۳_n

۱۱۹۴۴۶۵۹_۱۶۷۷۶۸۸۷۱۹۱۲۸۲۸۲_۳۹۶۴۱۸۴۱۷_n

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل