تجاوز، اسلامی طنینی نم

ترجمه ی تالشی / تجاوز با طنین اسلام

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

خفقانی کش ئادوئه!! تا چَمَه سرزمین جهل و رذالتی آتشی دِلَه کو بِسی… سرزمینی که عبا به دوشَ کرکسون،اشتن افکار پست و بی بنیادی نم،تجاوزی رو قانونی رنگ پاشِن… و اسیر نِبِه نکبت وحقارتی چادری دِلَه کو؛ دعوت کرده مِردَکون کو تعبیر کَرِن برای جنسیَ رابطَه…شهری میدونون دار و خونی نم پوشانِن و ژِنَکی برهنگی محکم ترین دلیل زونِن تجاوزی را.ام دیکتاتورِن اسلامی روکو ژِنَکون برهنه تنی نقش ژَنِن وتمام چَوون قوانین چوون بیمارَ هوسی مِردابی کو ریشَه دارِه.
خفقانی کش ئادوئه!! وِری طول نِکَشِه که تجاوز کَردِه به مِردکون و سرِ پدرِن دَوَردِه،ایتا تکه نانی را رسمیت بخشِن..وهمَه نهایتی بُهتی دِلَه کو اِم باری دوش ئاکَشِن… و لال ،پکیده مغزی نم اشتن موئرِن وخوئَرِن انسانی َ غروری خِرد ئابه وینِن…
خفقانی کش ئادوئه!! که مجوز ئادوئه وحشتی ترین کارون ورفتارون را راهی دیلَه کو اِستَه….بَرزَ چَمَه حقارت و سرخوردگی ام سیاه سردابی کو در بشریتی تاریخ ثبت ئابو…

پاینوشت : ترجمه  تجاوز با طنین اسلامآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان