سالگرد کُشتار کارگران معدن خاتون آباد بوسیله رژیم جمهوری اسلامی در ایران

ANNIVERSARY OF THE MASSACRE CARRIED OUT BY THE ISLAMIC REPUBLIC AGAINST THE MINERS IN KHATOUN ABAD IN IRAN

22 ژانویه English

ENGLISH – SWEDISH – PERSIAN

 

ANNIVERSARY OF THE MASSACRE CARRIED OUT BY THE ISLAMIC REPUBLIC AGAINST THE MINERS IN KHATOUN ABAD IN IRAN

 

On January 24, 2004, during the presidency of the reactionary Mohammad Khatami, copper miners were shot dead by riot police special forces in Khatoun Abad, located in the province of Kerman in southeastern Iran

On this day, several hundred troubled workers demonstrated and went on strike with their families in front of the governor’s office in protest of the employer’s dismissal. They unanimously demanded permanent employment for all their fixed-term colleagues. But the oppressive authorities responded instead by opening fire on the protesters from both the ground and from the air. In this brutal attack, five people were killed; four workers named Momeni, Mahdavi, Riahi, Javidi and a schoolboy, Pour Amini. It should be recalled that similar brutal attacks to suppress workers’ just protests also took place during the Shah regime in the 1970s, when, for example, many textile workers on “Jahan Chit”, near the city of Karaj west of Tehran, were injured and killed by the Shah’s armed forces. The road that the miners of Khatoun Abad paved with their blood has united the sugar cane workers in solidarity with each other in Haft Tappeh in Ahwaz, southwestern Iran. These workers today are fighting for their basic necessities of life, for the formation of an independent trade union, return to work for dismissed colleagues and the abolition of the company’s privatization. This struggle is currently the most appropriate, uniform way of uniting the labor movement with other social movements in order to change the existing socio-economic and political conditions throughout the country. The Islamic Republic, for its shameful survival, has responded violently with oppression, imprisonment, torture and execution against all kinds of protests. All the countries prisons have been turned into torture chambers and slaughterhouses for the working class and all other freedom-fighting people. Especially in this time of Corona pandemic, hundreds of workers, teachers, women’s rights activists and students have been harassed and imprisoned with long sentences by this anti-popular regime, only for their demands for fundamental freedoms and human rights

Gender discrimination and oppression of the ethnic and religious minorities continue as before in the cruelest forms. But in this situation, men and women have neverthelessfought tirelessly outside the prison walls, to defend the rights of the prisoners and show their opposition to the criminal Isla mic regime

The crushing popular uprisings in December 2017 and November 2019 deepened the gaps between the majority of citizens and the ruling Islamic regime, which in turn has paved the way for the working people’s continued independent struggle in various forms of overthrowing the Islamic Republic of Iran

We political activists abroad, to the best of our ability, want to contribute to the continued struggle by organizing and joining the worldwide protest campaign against the Islamic regime with its criminal acts, and support the central demands of sugar cane workers. We condemn the “judiciary” which has called 82 workers to court and calls for an end to the persecution of all freedom activists and social workers in Iran

– We honor the memory of the dead workers of Khatoun Abad

– All political prisoners must be released immediately and unconditionally

– All torture and execution must be stopped immediately

– Long live the sugar cane workers in Haft Tappeh

– Down with the Islamic Republic of Iran

January 24, 2021

Signed by 28 different political groups active in Australia, Canada, England, Switzerland, Sweden, Turkey, Germany and Austria

 

SWEDISH

ÅRSDAGEN AV MASSAKERN UTFÖRD AV DEN ISLAMISKA REPUBLIKEN MOT GRUVARBETARNA I KHATOUN ABAD I IRAN

Den 24 januari 2004, under den reaktionära Mohammad Khatamis presidentskap, sköts koppargruvarbetare ihjäl av kravallpolisens specialstyrkor i Khatoun Abad, beläget i Kerman-provinsen i sydöstra Iran. Den här dagen demonstrerade och sittstrejkade flera hundra oroliga arbetare tillsammans med sina familjer framför guvernörskontoret i protest mot arbetsgivarens avskedande av anställda. De krävde enhälligt fast anställning för alla sina visstidsanställda kollegor. Men de förtryckande myndigheterna svarade istället med att öppna eld mot demonstranterna från både marken och från luften. I denna brutala attack dödades fem människor; fyra arbetare vid namn Momeni, Mahdavi, Riahi, Javidi och en skolelev, Pour Amini. Det ska påminnas om att liknande brutala attacker för att kuva arbetares rättfärdiga protester hände också under Shah-regimen på ۱۹۷۰-talet, då t.ex många textilarbetare på ”Jahan Chit”, nära staden Karaj väster om Teheran, skadades och dödades av Shahens väpnade styrkor

Den väg som gruvarbetarna i Khatoun Abad banade med sitt blod, har förenat sockerrörsarbetarna i solidaritet med varandra i Haft Tappeh i Ahwaz, sydvästra Iran. Dessa arbetare kämpar idag för sina grundläggande livsbehov, för bildande av en oberoende fackförening, återgång till arbetet för avskedade kollegor och avskaffande av företagets privatisering. Denna kamp är för närvarande det lämpligaste enhetliga sättet att förena arbetarrörelsen med andra sociala rörelser för att kunna förändra de befintliga socio-ekonomiska och politiska förhållandena över hela landet

Den islamiska republiken, har för sin skamliga överlevnad svarat våldsamt med förtryck, fängelse, tortyr och avrättning mot alla slags protester. Landets alla fängelser har förvandlats till tortyrkammare och slakthus för arbetarklassen och alla andra frihetskämpande människor. Speciellt i denna tid av Coronapandemi har hundratals arbetare, lärare, kvinnorättsaktivister och studenter trakasserats och fängslats med långa strafftider av denna folkfientliga regim, endast för sina krav på grundläggande fri- och mänskliga rättigheter

Könsdiskriminering och förtryck av de etniska och religiösa minoriteterna pågår som tidigare under de mest grymma former. Men i detta läge, har män och kvinnor ändå outtröttligt kämpat utanför fängelsemurarna, för att försvara de fängslades rättigheter och visa sitt motstånd mot den kriminella islamiska regimen

De krossade folkliga upproren i december 2017 och november 2019 fördjupade klyftorna mellan majoriteten av samhällsmedborgare och den härskande islamiska regimen, vilket i sin tur har banat väg för det arbetande folkets fortsatta oberoende kamp i olika former för störtande av den islamiska republiken i Iran

Vi politiska aktivister utomlands, vill efter våra möjligheter och förmågor, bidra till den fortsatta kampen genom att organisera och ansluta oss till den världsomfattande protestkampanjen mot den islamiska regimen med dess kriminella handlingar, samt stödja sockerrörsarbetarnas centrala krav. Vi fördömer ”rättsväsendet” som har kallat 82 arbetare till domstol och kräver upphörande av förföljelsen mot alla frihetsaktivister och sociala arbetaraktivister i Iran

-Vi hedrar minnet av de döda arbetarna i Khatoun Abad

-Alla politiska fångar måste friges omedelbart och villkorslöst

-All tortyr och avrättning måste stoppas omedelbart

-Länge leve sockerrörsarbetarna i Haft Tappeh

-Ned med den islamiska republiken i Iran

Tjugofjärde januari 2021

Undertecknat av 28 olika organisationer och förbund verksamma i Australien, Kanada, England, Schweiz, Sverige, Turkiet, Tyskland och Österrike mm

PERSIAN

 

سالگرد کُشتار کارگران معدن خاتون آباد بوسیله رژیم جمهوری اسلامی در ایران

کارگران هفت تپه در مسیری گام گذاشته اند که کارگران خاتون آباد آن را هموار کردند!

 

روز شنبه چهارم بهمن ماه ۱۳۸۲ – ۲۴ ژانویه ۲۰۰۴ – در دوران دولت خاتمی، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی تظاهرات کارگران مجتمع “ذوب مس” خاتون آباد از توابع شهرک بابک درکرمان را توسط گارد ویژه ضد شورش به گلوله بست. در آن روز کارگران این شرکت و خانواده هایشان که نگران آینده خود بودند در مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتراض و سپس اعتصاب بر علیه سیاست اخراج سازی کارفرما زدند. آنان از طرف مقامات فرمانداری شهر مورد تهدید قرار گرفتند. آنان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود: “خط فقر ۳۰۰ هزار تومان ، خط بقا ۱۰۰ هزار تومان” در شهر دست به راهپیمایی گسترده ای زدند و حتی جاده های منتهی به شهر را مسدود کردند. آنان فریب وعده و وعید فرمانداری را نخوردند و حیله “خانه کارگر” را که خواهان متفرق شدن کارگران بودند و قصد داشتند از حضور کارگران قرار دادی در محل کار جلوگیری نماید، دفع کردند. کارگران متحد گرد هم آمده و خواستار استخدام دائمی همکاران خود شدند که با گلوله های حاکمان ستمگر روبرو شدند. دامنه اعتراضات کارگری به سراسر شهر بابک کشیده شد و نیروهای سرکوبگر رژیم که تا دندان مسلح بودند، شهر را محاصره نموده و از زمین و هوا کارگران معترض را به گلوله بستند. دراین حمله وحشیانه چهارنفر از کارگران به اسامی مؤمنی، مهدوی، ریاحی وجاویدی و یک دانش آموز به نام پورامینی کشته شدند. به گلوله بستن کارگران یکی از وجه مشترک دو رژیم سرمایه داری شاه و جمهوری اسلامی در خفه کردن اعتراضات کارگری در ایران بوده است. در سال پنجاه نیز صف اعتراضی کارگران جهان چیت کرج توسط مزدوران مسلح رژیم شاه در محل “کاروانسروا سنگی” با گلوله پاسخ داده شده بود که طی آن تعدادی از کارگران کشته و زخمی شدند.

مسیری را که کارگران خاتون آباد با خون خود هموار کردند امروز کارگران هفت تپه با اتحاد و همبستگی می پیمایند. همزمان با خواست تامین نیازهای اولیه معیشتی، مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل کارگری ، بازگشت به کار همکاران اخراجی و لغو خصوصی سازی آن راهی است که جنبش کارگری را به اتحاد با دیگر جنبش های اجتماعی در تغییر شرایط موجود هدایت می کند.

جمهوری اسلامی برای بقاء ننگین خود هر اعتراضی را با سرکوب و زندان و شکنجه پاسخ داده است. زندان های رژیم جمهوری اسلامی به شکنجه گاه و قتلگاه کارگران و زحمتکشان مبارز و انسانهای آزادیخواه تبدیل شده است. دهها کارگرومعلم و فعال زنان ودانشجویان و دیگر جنبش های اجتماعی فقط بجرم خواسته های اولیه انسانی در زندان بسر میبرند و یا به حکم های بلند مدت محکوم شده اند. تبعیض جنسیتی و سرکوب اقلیتهای ملی و مذهبی به وحشیانه ترین شکلی در جریان است. در شرایطی که اوضاع جامعه بعلت پاندمی کرونا شرایط سختی را بویژه برای زندانیان زن و مرد تبدیل کرده است، رژیم ضد انسانی با اذیت و آزار هرچه بیشتر با آنان برخورد میکند، اما در همین شرایط نه تنها در بیرون زندان اعتراض و مبارزه در جریان است، بلکه زندانیان زن و مرد با تمام توان اعتراض و مقاومت خستگی ناپذیری را در زندانها در مقابل این جانیان به نمایش گذاشته اند.

خیزش های دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ شکاف بین اکثریت جامعه و رژیم اسلامی را عمیق تر کرد و مبارزه مستقل به اشکال مختلف برای نابودی رژیم اسلامی و فراهم شدن تامین معیشت و رفاه و آزادی از طریق کارگران، معلمان، بازنشستگان، بخش درمانی، بیکاران، دانشجویان و … در ایران ادامه دارد. راهی را که کارگران خاتون آباد هموار کردند و اکنون کارگران هفت تپه در آن گام گذاشته اند با اتحاد و همبستگی وادامه مبارزه متشکل، با هر توانی که داریم، به کمپین و کارزار سراسری علیه رژیم اسلامی و جنایاتش در هر کجا که هستیم تبدیل کنیم. یکی از مطالبات محوری این کارزار و همزمان با تشکل های کارگری در ایران، در محکومیت احضار ۸۲ نفر از کارگران هفت تپه به بیدادگاه رژیم و تشکیل پرونده قضایی برای آنها میباشد.

یاد کارگران جانباخته خاتون آباد گرامی باد!

تمامی زندانیان سیاسی فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند!

شکنجه و اعدام فورا باید لغو شود!

پاینده باد مبارزات کارگران هفت تپه!

پرونده سازی قضایی برای فعالین کارگری و اجتماعی باید متوقف شود!

نابود باد رژیم جمهوری اسلامی!

کمپین و کارزار اعتراضی؛ ۲۳-۲۴ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی

امضاء کننده گان:

شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

زنان مستقل کلن

پلاتفرم زاگرس – کلن

همبستگی با مبارزات مردم ایران – سوئیس

شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی – فریاد خاوران

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

کمیته استکهلم زنان شرق کردستان – روناک

حامیان مادران پارک لاله – استکهلم

پلاتفرم دمکراتیک ایران – استکهلم

انجمن سوسیالیستها – سوئد

اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس

شورای همبستگی پناه جویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران

آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن

کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – سوییس

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین

کانون اندیشه کپنهاگ – دانمارک

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ – سوئد

انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ – سوئد

جمعی از فعالان اجتماعی ، سیاسی وپناهندگان – گوتنبرگ – سوئد

کانون همبستگی با کارگران ایران و کانادا

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا

کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر

نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – غرب آلمان

 

————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era , MOktober 04, 2020

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————- ۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است