سخنی کوتاه با رفقای همسَنگرِ دیروز؛ امروز و فردا و نقدی بر دیدگاه گذشته ی خودم

نیما گلُکار

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

به بهانه ی باز نشر کتاب تئوریک شماره ۱ ” پیرامون ما هیت جنگ ایران و عراق و برخوردهای انحرافی به آن” منشرشده توسط سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر؛ نیمه دوم آبان ۱۳۵۹: سخنی کوتاه با رفقای همسَنگرِ دیروز؛ امروز و فردا و نقدی بر دیدگاه گذشته ی خودم

با درود و سپاس رفقای گرامی! من به عنوان یک فعال سیاسی – دانشجوئی هوادار “سازمان پیکار” در گذشته؛ با تائید و تاکید بر دُرست بودن موضع ضد جنگ و علیه ” توده ایسم” در کتاب تئوریک شماره ی ۱ ” پیرامون ما هیت جنگ ایران و عراق و برخوردهای انحرافی به آن”؛ از جمله برخی از موضعگیری های سیاسی در مقدمه را: [[ …علاوه بر خطر رویزیونیسم (بمثابه خطر اصلی) انحرافات اکونومیستی، تروتسکیستی … موجود در جنبش بمثابه عامل بازدارنده رشد جنبش و پاسخگوئی صحیح به معضلات تئوریک – سیاسی عمل کرده اند و می کنند و راه را برای رشد بیشتر گرایش رویزیونیستی باز نموده اند ( و می نمایند).]]

بر خلافِ مواضع دیروز خودم، امروزه نمی پذیرم و اشتباه می دانم؛ چرا که به این باور رسیده ام که جنبش کمونیستی به دور از تفکر توده ایستی در هر شکل و محتوا، مجموعه ای از گرایشات گوناگون کارگری و روشنفکری درون آن می باشد.

از آنجائی که بنا بر باور امروزه ام ، تفکرات سیاسی – تشکیلاتی درون طبقه ی کارگر [کشوری و جهانی] – به استثنای منافع طبقاتی – یک دست، یک سان و یک شکل نبوده و نیست؛ بنابراین اصرار به برپائی چنبش کمونیستی نابِ محّمدی؛ بر پایه ی آنچه که در این کتاب آمده است نیز همچون گذشته راه به جائی نبرده و نخواهد بُرد.

ما که تا کنون قادر نبوده و نخواهیم بود که حتا یک گروه و سازمان کوچک یا بزرگ را برای کوتاه مدت هم که شده یک دست و یک شکل نمائیم، چگونه قادر خواهیم بود که یک مجموعه ی بزرگی را همچون یک “جُنبش” به مفهوم چَتری گسترده که در بَرگیرنده ی گرایشات گوناگون نسبت به یک دیدگاه به اصطلاح واحد است برسانیم؟ مگر آنکه درک ما همچون گذشته از جنبش، تنها یک یا چند سازمان حزبی را مَد نظر داشته باشیم!! این کدام پدیده و ایده ی “کامل و ناب” انسانی است که قابل تغییر و تفسیر نبوده و نیست؟ و این کدام انسان؛ گروه؛ سازمان؛ حزب؛ جنبش ای است که مُدعی فهم دُرست و کامل از مفاهیم کمونیستی که تا کنون با بی انصافیِ تمام، فقط به ایده های بُزرگانی همچون مارکس ؛ انگلس؛ لنین؛ مائو ووو محدود گردیده و نسبت داده شده است، می باشد؟

مگر ایده ی آنارکو سندیکالیستی [ با وجود بزرگانی همچون پرودون، باکونین، کرو پوتکین، گلُدمَن و …] که از جمله خواهان الغا یِ بردگیِ مُزدی می باشد و تعداد قابل توجهی از کارگران و روشنفکران در ایران و سراسر جهان [از جمله خودِ من] به آن باور دارند؛ بخشی از جنبش کمونیستی از جمله به مفهوم ” نفی استثمار فرد از فرد” و ” از هر کَس به اندازه ی توانش و به هر کَس به اندازه ی نیازش” نیستند!؟ اگر نیست که من صُحبت بیشتری ندارم؛ ولی اگر هست پس دیگر سخن گفتن از ” رویزیونیسم، اکونومیسم، تروتسکیسم ووو” در درون جنبش کارگری از کجا آمده و می آید که در گذشته وِرد زبان برخی از “ما” ها بوده و هنوز هم هست و از آن به عنوان فُحش، تحقیر و سرکوب سیاسی استفاده کرده و می کنیم!!؟؟ با کدام ایده ی ناب و اورتودوکس و غیر قابل تغییر و تفسیر می خواهیم به جنگ سیستم غارتگر و فاسد سرمایه داری با تما م پیچیدگی ها یش برویم و بر خرابه های آن، سیستمی انسانی؛ برابری طلب و آزادی منش بر پا کنیم؟

رفقا اگر باور داریم که گذشته چراغ راه آینده است – که هست – بنابراین تجربه ی راه های رفته شده در گذشته را برای چندمین بار تکرار نکنیم، زیرا این زنگ خطر نیز همواره برای چندمین بار به صدا در می آید و با همین اُفق و آینده نگری، بازهم به بیراهه و نا کجا آباد خواهیم رفت. از گذشته های نه چندان دور؛ درس بیاموزیم و بدانیم که با اینگونه دیدگاه ها، حاصلی جز آنچه در گذشته تا به امروز نصیبمان شده در آینده نیز بدست نخواهیم آورد.

ما [و همچنین نسلهای آینده] میتوانیم با پائین آمدن از بُرج عاج ها؛ به کنار گذاشتنِ تَنگ نظری ها، خود بزرگ بینی ها، خود محوربینی ها ، سکتاریسم ووو که سالهای سال است در جنبش کمونیستی و چپ ، ریشه دوانیده است، با یاری؛ همآهنگی و همبستگی یکدیگر به سوی سوسیالیسم و نهایتن کمونیسم گام برداریم. شایسته ی ما نیست و این امکان وجود ندارد که به تنهائی بخواهیم این دردِ مشترک را جُدا جدا دَرمان نمائیم. اینگونه تلاش ها، شُدنی نیستند! / به امید سرنگونی خلیفه گری اسلامی – شیعی؛ نابودیِ سیستم سرمایه داری و پیروزی سوسیالیسم – کمونیسم!

نیما گلُکار

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttp://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_COآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی