سخنی با دوستان : ما بیشتر سکوتِ دوستانمان را به یاد می سپا ریم و نَه گفته های دُشمنان مان را

برگرفته از صفحه فیسبوک نیما گُلکار

Text Size

به بهانه زاد روز مارتین لوتر کینگ که این گفته طلائی اش سالهای سال است در گوش من فریاد می زند و وجدان گاهی خفته ام را بیدار می کُند؛ و این را آویزه ی گوش ام قرار داده ام :


ما بیشتر سکوتِ دوستانمان را به یاد می سپا ریم و نَه گفته های دُشمنان مان را

سُخنی کوتاه با شُما رفقا و دوستان

درود رفقای گرامی! این سکوت خبری نِسبتن مَرگباری که در سطح عمومی جامعه ی سوئد بویژه در جنبش کارگری نسبت به اخبار و وقایع جامعه ی ایران، حاکم است مرا و همه ی انسان های آزاد ی گرا و بَرابری طلب را می بایست آزُرده خاطرکُند. آیا این گونه سکوت و بی تفاوتی ها شایسته و بایسته ی ما است؟ آیا بهتر نیست که بجای دست درجیب کردنِ اکثرّیت قریب باتفّاق امان، از تَرسِ سَرمایِ فاشیستم حاکم بر ایران، دیو پاسیفیسم دراطلاع رسانی موجود را که می بایست برعکس، یکی ازوظایف مهّم اجتماعی هر انسانِ مسئولیت پذیر نسبت به شرائط و اوضاع اطرافِ خود باشد را پَس بِرانیم و آستینِ وجدان انسانیِ – سیاسی خود را بالا بزنیم، واگربه هر دلیلی نمی خواهیم و یا نمی توانیم از خودمان تولیدات فکری – ترویجی داشته باشیم ، دستکم از تولیدات فکریِ دیگران پُشتیبانی کنیم و در پَخش و اتشار آنها کوشا باشیم؟ آیا واقعن این توقّع بزرگ ، زیاد و نا مُمکنی است؟ آیا زمان آن هنوز فرا نرسیده است که برای بدست آوردنِ آزادی و برابری و بُردباری در تحّمل دگراندیشانی که برای جامعه ای برابر و آزادی گرا مُبارزه می کنند؛ از خود شیفتگی ها، خود محور بینی ها؛ در بُرج عاج نشستن ها، تَنگ نظری ها؛ لجاجت ها ووو خودمان دست بکشیم؟ من این کمبود جّدی را در درازای بیش از پنج سال فعالیت در دُنیای مجازی فیسبوک ؛ بارها بدون اینکه خودم را تافته ای جُدا بافته از این گونه خصلت ها و رفتارها مُبرّا بدانم احساس کرده و می کنم
همگیِ ما تقریبن می دانیم که نه تنها جهان بلکه خاورمیانه بویژه جامعه ی امروز ایران آبستن حوادث و تغییراتی چه مُثبت و چه مَنفی است و لازم است خودمان را آماده یِ دفاع و پُشتیبانی ویا مقابله با آن ها بکنُیم. من چندین بار از رفقای تشکیلات کارگریِ خود ؛ سندیکالیست ها بخصوص آگاهانِ سیاسی اش به گونه ای انفرادی در موردِ چرائیِ عدَم پُشتیبانیِ فعّال اشان از جُنبش کارگری ایران گله مند بوده و هستم ، ولی آنها در جوابِ می گویند که تبلیغات و آگاهی رسانی شما ایرانی ها دُچار کمبود های جدّی است. آنها به دُرستی معتقدند که آگاهی رسانی در مورد جنبش کارگری ایران درخارج از کشور؛ دقّت بکنید که بیشتر تاکیدِ آن ها درموردِ جُنبش کارگری است و نه دیگرجنبش ها ، اساسن به زبان فارسی است و بنُدرت اطلاعات کافی و لازم به زبان سوئدی و یا انگلیسی در دسترس آن ها گذاشته می شود و ادامه می دهند که جلسه ها، تظاهرات، تبلیغات برای سوئدی زبان ها بیش ازنوَد درصَد ش صِرفن به زبان فارسی وغیر قابل استفاده برای جَلب پُشتیبانی و هَمبستگی بین المللی است. تماس ما ایرانی های برابری طلب ؛ آزادی گرا و ضّد فاشیسم با رسانه ها و سازمان های کارگری سوئد بسیار محدود و گاهَن نزدیک به صفر است. آیا حقّ تا حدودِ قابل پذیرشی با آن ها نیست؟ و من در مُقابل استدلالِ این رفقا چیزی زیادی برای گفتن ندارم و در برابرشان شرمنده می شوم. به عقیده یِ احتمالن اشتباه من، رفقا یِ چَپ و رادیکال غیر فارسی زبان از این بابت کاملن درُست می گویند که بیشترمنابعِ برای بدست آوردنِ اطلاعات در اختیار نیروهای غیر کارگری که طبیعتن قابل اعتماد نیستند، است. من در این صفحه ی فیسبوک تا آنجا که برایم مقدور بوده و هست تلاش کرده ام و می کنم که بیشتر مطالب و موضوعاتِ سیاسی – اجتماعی – هُنریِ، … به زبان فارسی نباشد تا موردِ بَهانه گیری های احتمالیِ برخی از رفقایِ سوئدی زبانِ که تعدادی از آن ها دَستی توانا در رسانه های اجتماعی و همگانی دارند، قرار نگیرم . امُا به نظر می رسد که یک یا چند دست بی صداست، و برای توانمندی، احتیاج به گره کردنِ دَست های بیشتری بهم است. البته از سوئی دیگر هم از جانب برخی از رفقای فارسی زبان، به من راجع به کمبودِ مطالب فارسی گوشزد شده است که توضیحات لازم را از جمله اینکه اکثریت دوستان فیسبوکی من یا سوئدی هستند و یا زبان سوئدی را بخوبی می فهمند، داده ام. دوستان نازنین ، من هَرگزبه دنبال جمع آوریِ سیاهی لشگر نبوده و نخواهم بود؛ چرا که بر این باور درُست هستم که یک جنگجو بهتراز صد هزار تماشاگرو سیاهیِ لشگر است. مَن به همین تعداد دوستان فیسبوکی اندک ولی قابلِ اعتمادی که دارم قانع هستم. من با بیشتر دوستانم یا از نزدیک با آنها کم یا بیش نِشست و بَرخاستِ دارم و یا آن تعداد کمی از دوستان را که تا کنون هرگز از نزدیک ندیده ام، با آگاهی و دقّت ویژه ای درگزینش آنها وسواس بخرج داده و می دهم. البتّه خوب است بدانید که من کارِ خبر رسانی و روشنگریِ به سَبک و سلیقه ی مخصوص خودم را در سطح توانمندی امروزه ام با در نظر گرفتن دستکم ۱۲-۱۴ ساعت کار فعّال و حرفه ای در شبانه روز با عشق ، علاقه و شادمانی؛ تا آنجا که دانش سیاسیِ بسیار محدود و ناقص ام به من اجازه می دهد و برایم ممکن است انجام می دهم و خواهم داد؛ چرا که این کار را، وظیفه ی انسانی- سیاسی و طبقاتی خود به عنوان یک کارگرنِسبَتن آگاه، بدون کوچکترین چشمداشت و انتظاری از شما می دانم و این برای شخصِ من بسیار مُهّم و حیاتی است. رُفقا و دوستان، دل نوشته هایم تا همین اندازه بَس است و شاید این یادآوری ؛ یک با ر برایِ همیشه باشد. در پایان دستِ همگی شما را به گرمی می فشارم و پرایتان همه ی بهترین ها را به همان شکل و مُحتوائی که خودتان شایسته می دانید آرزومندم! کوچکترین و شاید کم هزینه ترین پُشتیبانی شما؛ کوشش در اطلاع رسانی و پخش اخبارِ و گزارشات، به هر شکلی که خودتان مُفید می دانید است. انسان ها تنها مسئول سخن گفتن اشان نیستند؛ بلکه مسئول سکوت اشان نیز می باشند! من با آغوش باز پذیرای دیدگاه و انتقادهای یکایک شما خواهم بود. با سپاس فراوان \ نیما
دُزدیده در شمایل خوبِ تو بنگریم
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
شوق است در جُدایی و جوراست در نظر
هم جور بِه که طاقت شوقت نیاوریم
روی اَر به رویِ ما نکُنی حُکم از آنِ توست
بازآ که روی در قدمانت بگُستریم
ما را سَری است با تو که گر خلق روزگار
دُشمن شوند و سر برَود هم بر آن سَریم
ما با توایم و با تو نه‌ایم اینت بُلعجَب
در حلقه‌ایم با تو و چون حلقه بَر دَریم
نه بوی مهر می‌شنویم از تو ای عجب
نه رویِ آن که مِهر دِگر کَس بپَروریم
از دُشمنان بَرند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است شکایت کُجا بَریم
سعدی شیرازی
من تَرکِ عشق ِشاهد و ساغَر نمی کُنم
صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
باغ ِبهشت و سایه ی طوبا و قصرِ حور
با خاکِ کویِ دوست برا بر نمی کنم
تلقین و درسِ اهلِ نَظر یک اشارت است
گفتم کنایتیّ و مُکرّر نمی کنم
شیخم به طَنز گفت ، حَرام است مِی مَخور
گفتم به چَشم، گوش به هر خَر نمی کنم
ناصِح به طَعن گفت برو تَرکِ عشق کُن
مُحتاجِ جنگ نیست بَرادر، نمی کنم
حافظ شیرازی

برگرفته از صفحه فیسبوک نیما گُلکار

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_COM

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل