آنارشیسم علیه انتخابات کثیف!!

Text Size

شو انتخاباتی ،سیرک انتخابات ِ، انتخابات کثیف و دهها اصطلاح دیگر برای توصیف رقابتهای ریاست جمهوری آمریکا در سراسر دنیا بر سر زبانهاست.

افکارعمومی از این همه دروغ وفریب ونیرنگ وتهمت وافشاگری دچار تهوع شده است .

این سرنوشت نظامی است که بنا بود پایان تاریخ را رقم بزند: نظام لیبرال دمکراسی با اقتصاد بازار آزاد
شکوه های سیاسی و بیزاری روشنفکران وسیاستمداران ورسانه ها از این انتخابات حدی ندارد گویی همه انتخاباتها در کمال سلامت وجوانمردی با شرایط مساوی برگزار می شود فقط این انتخابات است که رقبا یکدیگر را لجن مال میکنند.

دمکراسی نمایندگی ولیبرالیسم برآمده از عصر روشنگری به عنوان دکترین سیاسی بورژوازی دیر زمانی است که بوی تعفنش بلند شده است.نهاد دولت که هدف انتخاباتها وجام زرین ماراتن قدرت طلبی سیاستمداران فاسد واولیگاریشی دست نشانده وبازیچه دست بورژوازی است عامل نابودی اجتماع انسانی وزیست محیطی وقاتل کودکان وزنان وهرفاجعه ای ایست که در جهان رخ میدهد .

دولت که مشروعیتش را و توجیه و فلسفه وجودیش را در مشارکت سیاسی مردم به این شیوه انتخابات به دست میآورد دست فعالین انتخابات و دارودسته کاندید اها را برا ی غصب پستهای سیاسی و اعمال قدرت و اوتوریته بر مردم بواسطه کسب آرایی که با هزاران ترفند به افکار عمومی تحمیل میکنند بازنگه میدارد و مردم را برای چهار سال به خانه باز میگردانند تا بتوانند با فراغ بال به غارت وچپاول جامعه وتقسیم غنایم با شرکاء وبورژاوای بپردازد .

این دمکراسی لیبرال است که به بن بست رسیده است و هراز چندگاهی انواع دولت های نٰژاد پرست ِفاشیست ِدیکتاتور ِمذهبی ِتوتالیتر را دردامانش پرورش میدهد وبه جامعه تحمیل میکند .

تفاوتهای دوکاندید ریاست جمهوری آمریکا به حدی کم است که آژیتاتورهای شان از هر ضعف وسوتی اخلاقی خود وخانواده وکس وکار در طول حیات دوکاندید را برای تهییج وترغیب رای دهندگان استفاده میکنند در حالیکه هردوی آنها در همه سیاستهای جنگ طلبانه آستعمارگرایانه وطرفداری وسرسپردگی به بورژوازی گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند ویکی از دیگری بهتر مدافع وستایشگر نظام حاکم طبقاتی در آمریکا می شود .

انتخابات اخیر بی پرده نشا ن میدهد که بورژوازی صحنه گردان همه انتخابات است وخرج میلیاردها دلار از رنج به یغما برده طبقه کارگر برای انتخاباتی از این دست برای این است که بقایش را در چنین نظامی تضمین کند .

دولت برآمده از انتخابات به عنوان خدای پشتیبان واسپانسروچماق دم دست بورژوازی برای سرکوب طبقه کارگر وزحمتکش نقطقه تلاقی همه مفسیدین روی زمین است.

دیرزمانیست که نظام سلطه حاکم برامریکا وجهان با عناوین رنگا رنگش اعم ازجمهموری پارلمانی وسوسیال دمکرات پادشاهی ،اسلامی ،کمونیستی و… نیاز مبرم به سقوط وفروپاشی وانقلابی بنیادین دارد وضرورت شکل گیری نظامی مردمی بدون دولت و مالکیت برپایه همیاری متقابل وهمبستگی انسانی احساس میشود .

آنارشیسم اینجاست آخرین امید بشریت برای دگرگونی وتغییر وبرپایی صلح وآزادی وبرابری

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل