زندانی سیاسی حسن صادقی در آستانه نابینا شدن و عدم موافقت با اعزام وی به بیمارستان

به گزارش Voice of prisoners of conscience صدای زندانیان سیاسی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

حسن صادقی از ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﺏﺳﯿﺎﻩ ﭼﺸﻢ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ، ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ : ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻻﺯﻡ، ﺗﺨﺖ ﮐﺎﻓﯽ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺴﻦﺻﺎﺩﻗﯽ ﺧﺮﻡﺩﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ۱۱ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺎﺩﻗﯽ، ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻦﺻﺎﺩﻗﯽ، ﻭ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ، ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﻭ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻭ ﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮔﺸﺘﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴، ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺩﻗﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .
ﺣﺴﻦﺻﺎﺩﻗﯽ ﺧﺮﻡﺩﺷﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۴۳ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۰ ﺩﺭ ﺳﻦ ۱۷ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺪﺕ ۷ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

#حسن_صادقی
#FreeHasanSadeghi
#زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #ایران

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان