تهدید عبدالفتاح سلطانی توسط نماینده دادستان تهران

Text Size

نماینده دادستان تهران خطاب به یکی از نزدیکان عبدالفتاح سلطانی : به زودی او (آقای سلطانی ) را به زندان برازجان انتقال می دهیم ، مگر اینکه درخواست عفو دهد و تعهد دهید دیگر با رسانه های معاند مصاحبه نکنید !

ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۰، ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ۲۶ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺑرای فعالیت های صلح آمیز و حقوق بشری از جمله قبول وکالت زندانیان سیاسی و تشکیل کمپین لگام ( لغو گام به گام اعدام ) به ۱۳ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ در تبعید در شهر برازجان ﻭ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۱۳۴، ﺑﻪ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
دکتر سلطانی تا کنون در زندان اوین بند ۳۵۰ محکومیت به حبس خود را گذرانده است ، این چندمین بار است که ایشان را تهدید به انتقال کرده اند ، وکلای ایشان معتقدند حکم حبس در تبعید از جمله احکام خلاف قانونی است که قاضی برای ایشان صادر کرده است .
دادستانی و قوه قضاییه از انتقال به برازجان به عنوان ابزاری برای تهدید آقای سلطانی و خانواده اش استفاده می کنند.

‏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﺰﻩﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭﮐﻼﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺭﻧﺒﺮﮒ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻭﮐﻼﯼ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺭﻧﺒﺮﮒ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻝ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﻮﺩﻳﺎ ﺭﻭﺕ، ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .
ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻭ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۴، ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ۲۱۹ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻨﺪ ۲۰۹ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‏« ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ‏» ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﮐﻼﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ۵ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ۵ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ، ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮﺩ .
ﺍﯾﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۲۶ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۸۸، ﯾﻌﻨﯽ ۴ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺩﯾﻊ ﻭﺛﯿﻘﻪ ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩﺑﻮﺩ.
#عبدالفتاح_سلطانی
#حقوق_بشر
#ایران

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


poql8j0h

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوکعصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوکآنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوکآنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوکآنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

آدرس تماس با ما contact us

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل