ضمانتی نانوشته از جانب خدایگان در ذهن و فکر کوته بینان جهت تامین امنیت جانی و غذایی و شغلی و …. !

نوشته : سایه روشن

Text Size

گوسفندانی خوشحال از اینکه به دست گرگهای خارج از حصار تکه پاره نخواهند شد و از گرسنگی نیز نخواهند مرد .

طوطیانی سخنگو – تعلیم دیده در سیستم آموزشی خدایگان ، جهت تبلیغ و تکرار حرفهای خدایگان بر گوسفندان مبنی بر وجود  و تامین امنیت توسط خدایگان .‌بی هیچ فکر و شعوری ‌

و سگ هایی پارس کنان در مقابل گوسفندان و دمی و سری افتاده در مقابل خدایگان – در عوض تکه نانی

گوسفندان با حرص و ولعی دیوانه وار در حال پر کردن شکم خود – بی هیچ گذشتی در مقابل همسانان .

گویا بر آنان چنین وحی شده که تا می توانند بخورند و زاد و ولد کنند تا گوسفندان همیشه در اکثریت باشند !

این عمل از هر بابت مورد تایید خدایگان نیز هست و سالی یک یا دو روز ، تکثر و تعدد گوسفندان اهمیت ویژه ای خواهد یافت . انتخابات !

پوست و شیر گوسفندان جوابگوی سرمایه گذاری !!! خدایگان در امر ایجاد امنیت غدایی و شغلی و جانی سگ ها و طوطی ها و گوسفندها نیست و این خوشایند خدایگان سرمایه نیست که سودش بر وفق انتظارش نباشد .

آفتاب که برآمد حصارها این بار شکسته می شوند …. سگها پارس کنان رمه ی گوسفندان ترسو و طوطیان سخنگو ، گوسفندان به هیجان آمده را سمت چراگاههای آن طرف حصارها رهنمون میشوند !!!  در آنجا نیز گوسفندانی اسیر خدایگانی دیگر مشغول به چرا هستند .

سگهای آن طرف حصار به همراهی طوطی های همسایه گوسفندان را تشویق به درگیری و دریدن شکم همنوعان خود می کنند و گوسفندان هم ، گوسفندوار مشغول به اطاعت امر .

وجود حکومت بر خلاف آنچه که به دروغ بر آن تاکید میشود ، نه تنها باعث هیچ نوع امنیت پایداری نبوده و نیست ، بلکه بزرگترین کشتارها و قتلها و غارتها به واسطه ی وجود همین حکومت هاست که به وجود آمده اند .

هر نوع قدرتی فساد می آورد .

چه آن قدرت ، قدرت سیاسی باشد

چه قدرت سرمایه باشد

چه قدرت دینی

تمام قدرتهای خردتر نیز بنابر موقعیتشان قدرت خویش را مدیون قدرتهای بالاتر هستند و استمرارشان در گروی استمرار و وجود آن قدرتهاست .

آنارشیسم به درستی بر این دیدگاه دست یافته و آزادی واقعی را در نفی و سرنگونی هر قدرتی می داند و درست به همین علت است که تمام قدرتها – حتی اگر منافات و تضادی هم با هم داشته باشند در یک نقطه اشتراک کامل دارند :

ترساندن مردم از آنارشسیم .

ولی آنارشیسم یعنی من … یعنی تو …

یعنی آزادی واقعی

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل