درک ساده از مفهوم ستم مضاعف در بخش ستم جنسی

مطلب دریافتی - باریش نصیریان

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

خدا مجرم است و در زنجیر
دربخش اعظم جهان و و خصوصا ایران زن بودن جرم است اما در بخشی از ایران زن کرد بودن ؛جرم را سنگین میکند زن کرد کارگر و یا کودک بودن سنگینتر ؛ زن کرد کارگر سنی و بهایی و اتِِیست و کمونیست وآنارشیست وچپ دگر اندیش جرمش بسیار سنگینتر .

زن کرد کارگر رهایی خواه و برابری طلب و هم جرمش سنگین است هم مجازاتش و هم درک از ستمش بیشتر .زن کرد توسط وحشیترین نر که بخاطر عقب ماندگی و اجرای ستم ملی از نعمت سواد و دانش محروم شده مورد ستم وحشتناک و غیر قابل قیاس با دیگر همنوع و هم جنسانش قرار میگیرد.

زن کرد محروم از تحصیل نیز بخاطر همان محرومیت از تحصیل اصولا از حق خود اگاهی ندارد که به دفاع از ان بپردازد.زن ترک و بلوچ و عرب و لر و ترکمن نیز به همچنین .تشابه این زنان با همزنجیر سرخ پوست و سیاه پوست وزرد پوست و دو رگه و یا شاید لزبین و همجنس گرا درجهان محسوس است.
کلا در ایران مرد بودن هم جرم است خصوصا مرد برابری خواه که این درد را به تمامی وجود درک کرده و بهمراه ان زنان رنج کشیده و علیه این نابرابری عصیان میکند اما در کل انسان بودن در ایران جرم است.بخاطر سنگینی جرم شمار نر ها به مردها و انسانها فزونی دارد .
مفهوم ستم مضاعف چیزیست که بعضیها نمیخواهند و نمیتوانند درک کنند.امار وحشیانه ستم جنسی در مناطق محروم بسیارند .درصد خود سوزیها درصد خشونت های خانگی چرا در مناطق محروم بیشتر است؟ بخاطر محرومیت تحمیل شده و عقب نگهداشتگی فرهنگی ناشی از ستم فرهنگی و نابرابری یک رابطه مشخصی است .

محرومیت هر چه بیشتر ستم هم بیشتر.حتی ستم طبقاطی و سایر ستمها .مثال کولبر کرد با سایر کارگران در بخش غیر محروم عینی است .

کولبر کرد هستیش را برای لقمه نانی در گرو کارش میگذارد .تداوم و پایداری این ستمها بر پایه اجرا و نهادینه کردن این محرومیت امکان پذیر است.

با محروم ساختن جامعه از دانش و سواد و ترویج جهل سرنوشت سیاسی را نیز تعیین میکنند.

محرومین از سواد واگاهی گزینه سیاسی و مدلی که انتخاب میکنند ناشی از این محرومیت است.گزینه خمینی و امثال وی در پروسه تعیین انتخاب حاکمیت سیاسی ناشی از عدم اگاهی نهادینه شده در جامعه است.

زن بعنوان رکن اصلی یک جامعه اگر برده باشد بردگی را تولید مثل خواهد کرد.زن یک عنصر اجتماعی است مانند مرد و برتر به دلیل حس انسانی؛ ذات زن در افرینندگی و عطوفت برتر از جنس مرد است .

بخاطر این برتری زن میبایست با اعمال نابرابری مانع گسترش این عطوفت و برتری به جامعه شد.در تاریخ بشر در دوران انسانهای اولیه ستمگری از به زنجیر کشاندن جنس زن اغاز شد .

در این دورانها زن در نقش مرکز ثقل جامعه کوچک انسانی بود .نابرابری در تملک یافتگی نر به همنوعش اغاز گشت .نر ها بخاطر موقعیت برتر بدنی و مهارت در شکار علیه این برتری زن غلبه کردند.

پیرهای نر نیز که در سابق سهم کمتری از غذا داشتند برای برتری خود و گرفتن سهم زیاد خود مقامهای روحانی شده خود را افریدند. مالکیت نیز به همچنین در این دوران اغاز شد مالکیت بشر بر بشر قبل از مالکیت بر ابزار و زمین صورت گرفت .

با بزنجیر کشیدن زن مالکیت بر انسان شروع گشت.نکته مهمی که بنوعی نقض فرضیه های دیگر است .

برای عدم شکوفایی یک جامعه نصف ان جامعه توسط نصف دیگر به بردگی گرفته میشود .

زن توسط قانون تنها از حقوق انسانیش محروم نمیشود بلکه هدف بزرگتری این روند دنبال میکند ارتجاع جهانی با رواج این نابرابری و تداوم روند جهل بردگی را تداوم میبخشد .علت و ریشه اصلی ستم جنسی بر جهان در اسارت نگهداشتن بشریت است.

زن ازاد نه تن به بردگی میدهد و نه برده تولید میکند.زمانی که برابری همه هویتهای انسانی و خصوصا هویت جنسیتی را خواهانیم یعنی درست علیه این نابرابری کنندگان و اهداف انها عملکرد خواهیم داشت.

زن ذاتا یک عنصر عدالتخواه است .افرینندگی زن و به دلیل داشتن احساس برتر انسانی و تمایلات قویتر احساس انسانی نسبت به جنس مخالف یعنی مرد. بدون ازاد شدن زن بصورت کامل بشر در زنجیر خواهد بود.

حال این عنصر عدالت خواه ازادیخواه گردد بشریت ازاد خواهد گشت.به همین منظور زن در زنجیر است تا بشریت تا ابد در زنجیر بردگی باقی بماند.خدا در زنجیر است.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ماآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۲- عصر آنارشیسم در تلگرام
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۲ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۵ – تلگرام آنارشیستهای مریوان
۱۶- آدرس تماس با ما 

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com
۱۷ – سایت عصر آنارشیسم
۱۸ – کانال تلگرام آنارشیستهای کردستان - بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۲۰- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۲۱- فیسبوک  “دختران آنارشیست افغان ”
۲۲- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۳– اینستاگرام آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان )
۲۴- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۵ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۶- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۷ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۸ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۹ – تلگرام جامعه دگرباشان فارسی زبان
۳۰ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۳۱- تلگرام آنارشیستهای مشهد
۳۲ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۳۳ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۳۴ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۵ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۶ – تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۷ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۸ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۹ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۴۰ – فیسبوک آنارشیستهای اهواز
۴۱ – فیسبوک آنارشیسم سبز
۴۲ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۴۳ – تلگرام قیام مردمی

کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.