جایگاه کردستان در نقشه جهان از دید نوجوانان

رکسانا تلارمی معلمی از سوئد

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

اگر اختیار نقشه ی جهان و کلاس درس را به دست نو جوانان بدهیم اینگونه کردستان را ترسیم و معرفی می کنند .
در کلاس درس در کنار نقشه ی جهان ایستاده ام و با هیجان هر چه تمام تَر ، قاره ها و کشورها و پایتخت های جهان را یک به یک نشان ِشاکردانم می دهم و معرفی می کنم و همچنین مختصری هم از تاریخ شان می گویم .
اری اینجا خاور میانه است . اینجا عراق است و ان طرف دیگر ترکیه ، و اینجا هم سوریه ومتاسفانه در همه این کشورها جنک است . این هم ایران ، و به مانند همه ی ان کشورهای نام برده شده .. کشوری ست دیکتاتوری ..و این هم دریای کاسپین ( خزر ) که من در ان ناحیه متولد شده ام .
ناگهان صدای یکی از شاگردان را از پشت سرم میشنوم که می گوید : انجایی که من هم متولد شده ام را .. “کردستان ” را هم به همه نشان بده ! با شنیدن نام “کردستان ” و خواسته ی او ، قلبم هری می ریزد و او ادامه می دهد : مادرم می گوید ما از کردستان می إییم . به رفقای هم کلاسی ام نشان بده “کردستان ” درکجای نقشه جهان واقع است و از کردستان هم برایشان تعریف کن. .این سوْال بدجوری غاقلگیرم کرده است . در همین بین ، به جای من یکی از شاگردها به نام “پاتریک” با لحنی مهربان جواب می دهد : ولی “ازاد ” یادت نیست که دفعه قبل ، من و تو با هم هر چه گشتیم که ان سرزمینی را که تو در ان متولد شده ای را نتوانستیم پیدا کنیم . این حرف “پاتریک” بیشتر دستپاچه ام می کند و جرات ندارم که رویم را به سوی آنها برگردانم .
بعد صدای متعجب “ورونیکا ” را می شنوم که می گوید.:اجازه ، آیا “پاتریک ” درست می گوید ؟ اگر اینطور است تو برایمان تعریف کن چرا نام جایی که “آزاد ” از آنجا می اید در نقشه ی جهان نیست ؟حس می کنم در تله ی بزرگی افتاده ام . چگونه تاریخ هزاران هزار سال ، بی عدالتی و کشتار و مقاومت و مبارزه را برای این نوجوانان یکباره تعریف کنم ؟ بسرعت رویم را به سوی شاگردانم بر می گردانم که تا بتوانم کنترل کلاس را بدست بگیرم .و انوقت است که دو چشم سیاه نگران و مضطربی را می بینم که بی صبرانه منتظر پاسخ من است و کنجکاوی بیست و پنج شاگرد سویدی را که می خواهند سرزمین همکلاسی شان “ازاد ” را نشان شان بدهم و از کردستان برایشان بگویم .
پیش خود فکر می کنم عجب شاگردان مسؤلیت بزرگی را به من داده اند . چگونه می توانم راوی ان همه جنایات و کشتار و بی عدالتی باشم ؟! چگونه می توانم از پس این کار عظیم بر بیایم ؟! اما بسرعت تصمبم می گیرم و به شاگردان می گویم انچه را که می دانم برایتان تعریف می کنم انچه را که در کتاب های تاریخ هنوز حقیقت ان ننوشته اند و بر نقشه ای که در کلاس درس اویزان است نشان مشخصی از انجا نیست .

 

بیکباره انگاری که تمامی بی باکی و شهامت مردم کرد به وجودم من هم منتقل می شود من باید زبان حقیقت انان باشم . از کشتار و جنایت دولت ها ی ان مناطق و ستم انان حرف می زنم و از مقاومت و مبارزه سالیان سال کردها .حالا دیگر انچنان دگرگون شده ام که دل به دریا می زنم و تصمیم ای را بی محابا می گیرم . از بچه های کلاس می خواهم که گرداگرد من جمع شوند و رو به سوی نقشه جهان بایستند . ماژیک قرمز را از روی میزم بر می دارم و به دست “ازاد ” می دهم

.

با انگشتانم مناطق کردنشین کشورها را نشان داده و می گویم : کردستان اینجاست . شرم ام می اید که از “ازاد ” بپرسم از کدام کردستان ِ کدام کشور می ایی . ؟!؟از او می پرسم راستی ازاد ، می توانی بگویی که در خانه به چه زبانی حرف می زنید ؟ جواب می دهد به زبان کردی .جوابی که می خواسته ام را نگرفته ام . دوباره می پرسم ایا می دانی پدر و مادرت به جز زبان کردی و سویدی به چه زبان دیگری مسلط هستند و حرف می زنند؟ می گوید به زبان ترکی . با ماژیک قرمز بر روی نقشه ی ان منطقه ی کرد نشین نقطه ای می گذارم و به ازاد می گویم اینجاست عزیرم . اینجاست . خودت هم هر طور که علاقمندی منطقه را مشخص کن .

 

با خودم فکر می کنم اگر قدرتمندان جهان و دولت ها ، مرز ها را مشخص کرده اند و تاریخ ناعادلتی و کشتار را ساخته اند اما الان که اختیار این کلاس و این نقشه در دست من و این نوجوانان است ما از ارزوهای مان که می توانیم حرف بزنیم و ان را به میل خود به نشانه بگذاریم .

ازاد منطقه ای را که نشانش داده ام را نه ، بلکه تمامی مناطق کردنشین را با خودکار قرمز رنک می زند . “ازاد ” همه ی مرزها ی جهان را از نقشه پاک می کند . ” “ازاد “کودک اینده است .. جهانی بدون مرز می خواهد . دوستان “ازاد ” همگی خوشحال ند و برایش دست می زنند و من بغضی در گلو دارم که بغضی هزاران ساله است و می ترکد .. به چشمهای زیبای خندان ِ “ازاد” می نگرم و . به چهره ی تک تک شاگردانم به کودکان امروز همان انسان های ازاد فردا ..إندوه من هم جایش را به شادمانی می دهد .

حالا دیگر همگی خوشحال هستیم . ما موفق شده ایم . ما نقشه ی ارزو هایمان را کشیده ایم .دیگر باید درس را ادامه بدهیم .به بچه ها می گویم دفتر تاریخ و جغرافی تان را باز کنید و در ان بنویسید : سوْال : مناطقی که به ان کردستان می گویند در کجای خاورمیانه قرار دارد ؟ . دست های شاگردان همگی برای جواب دادن بالا میرود .

 

از میان شاگردان دختری ایرانی تبار به نام “میشکا ” را انتخاب می کنم و او جواب می دهد : از طرفی نزدیک و حوالی ایران و از طرفی دیگر نزدیک و حوالی ترکیه و از ان سمت نزدیک و حوالی سوریه ، و از سمت دیگر نزدیک و حوالی عراق . لبخند می زنم سرم را به معنای تایید تکان می دهم .

 

میشکا هم لبخند می زند و سر جایش می نشیند .پیش خود فکر می کنم بچه ها تصمیم شان را گرفته اند . بچه ها خودشان از واژه ی “نزدیک و حوالی ” به جای مالکیت و تعلق و مرز استفاده کرده اند . زیر چشمی به “ازاد ” می نگرم . “ازاد ” با لبخندی بر لب تند و تند مشغول نوشتن است.
خب ، سوْال دوم : حالا بنویسید از آن ناحیه چه می دانید؟ از کردستان چه می دانید ؟
باز دست همگی شاگردان بالا می رود که جواب بدهند.
این بار ازاد هم دستش بلند است و او را انتخاب می کنم : ازاد از جایش بلند می شود و می ایستد . رویش را به شاگردان می کند .و می گوید : همه ان منطقه ای را که مشخص کرده ام و به رنگ خون سرخ است . همانجا که “مقاومت زندگیست” . آنجا کردستان است . و من و خانواده ام از “باکور ” می اییم و به من نگاه می کند .

نگاه من و ازاد در هم گره می خورد . این نگاه پر معنی “ازاد ” یک کتاب تاریخ ننوشته است . پس از ان به شاگردان می گویم :جوابی که ازاد داده است ، درست است .

فقط بنویسید. : کردستان جایی است در روی کره ی زمین . منطقه ایست بر روی نقشه ی جهان ، همانجا که همیشه خونین است . همانجا که “مقاومت زندگیست”

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی