گزارشی کامل از آخرین وضعیت همه زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا هستند

گزارشی کامل از آخرین وضعیت همه زندانیان سیاسی عقیدتی که در اعتصاب غذا هستند

اعتصاب غذا آخرین سلاح زندانی

28 دسامبر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است