شنبه ای خونین

بر گرفته از فیسبوک باسط سلیمانی

شعر : شنبه ای خونین

۱۴ مهر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است