سازمان ملل ترکیه را به کشتار وسیع کردها متهم کرد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است