شعر فارسی : نظام جلالی / شعر انگلیسی : پیروز آزادی

من از سرزمینی تاریک می‌آیم. I arrive from a motherland under darkness

13 مارس یادداشت ها

من از سرزمینی تاریک می‌آیم    I arrive from a motherland under darkness
که مرگ، آرزوی جوانان آن است  where death is the desperate wish of the youths

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که صحنه اعدام، نقاشی کودکان آن است  where hanging is the painting of the children

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم   I arrive from a motherland under darkness
که دل حاکمان، چو شبی ظلمانی است  where the rulers’ heart is at pitch dark as midnight

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که تنها پرنده‌اش، کرکس است  where its only bird is the devouring vulture

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که خنده مردمان، نزد جوانان، دردناک است  where laughter, is frowned upon painfully

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که لبخندی بر لب جوانانش، کیمیا است  where the youth laughter is scarce

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که اعدام بازی کودکان آن است  where children’s game is hanging each other

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که صحنه اعدام تئا‌تر خیابانی آن است  where rope hanging, is street theatre

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که افسردگی جوانان آن، مد روز است  where the expression of depression is a virtue

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که خودکشی، سرگرمی جوانان آن است  where Islam is the Mohmmadean’ repressive rule

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که اسلام ناب محمدی، حکم فرما است  where the “authentic” Mohmmadean Islam subjugates

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که منتظر ظهور مهدی از چاه است  where occlusion leads to emergence of Mehdi the savior from a dry well

 

پاینوشت: اعدام جنایت دولتی است.

Footnote:
Capital punishment/rope hanging is the criminal act committed by the IRI Government

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است