3 ویدئو از هجوم نيروهاى انتظامى به تظاهرات مردم اهواز در روز چهارم