۳۲ پناهجوی در معرض اخراج افغان از دست پلیس آلمان گریخته اند