۱۶ کولبر در سردشت گرفتار بهمن شدند و 4 تن آنها جان باختند