گفتگوی زنده تصویری پیرامون مسائل ایران و منطقه(روژاوا) از دیدگاه آنارشیستی