گزارش تکان دهنده از تبدیل لیبی به بازار خرید و فروش پناهجویان