گزارشی از آخرین وضعیت سهیل عربی؛ بازگشت از بند تنبیهی