گردهمایی چندین هزار نفری « تجمع برای عشق » در استکهلم سوئد