کناره گیری “اسا رامسون ” معاون نخست وزير و وزير بهداشت