چند پوستر #نه_به_اعدام مصادف با 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام