چند نكته در باره حمله انتحارى ديشب قاضى عنتاب و حواشى آن