پیکت و میز اطلاعاتی در ایران و پخش بیانیه حمایتی در سطح شهر به مناسبت روز جهانی کارگر